خلیل شهنایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آقای دکتر خلیل شهنایی

 
استادیار گروه حقوق

 

 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 85692886 داخلی 2886

   دورنگار :

   پست الکترونیک :Kh.shahnaee@alzahra.ac.ir