مقالات  مجلات علمي و پژوهشي

1-شاهنگیان ، نوری سادات ، بحثی در نجات شناسی گنوسی ، فصل نامه اندیشه دینی ، شماره 16 ، شیراز ، پاییز 1384

2- شاهنگیان ، نوری سادات ، داستان روح در مثنوی و متون گنوسی ، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید با هنر ، شماره 21 ، کرمان ، بهار 1386

3- شاهنگیان ، نوری سادات ، معادشناسی یهود،  فصل نامه اندیشه دینی ، شماره 34 ، شیراز ، بهار 1389

4- شاهنگیان ، نوری سادات ، حضور الهی (شخینا) در سنت یهود ، مطالعات عرفانی ، شماره 11، کاشان ، بهار و تابستان 1389

5- شاهنگیان ،نوری سادات، بحث فی کتاب أشعیا، مجله العلوم الانسانیه الدولیه ، شماره 17، تهران ، 2010

6- ضامن سیاه اصطلخ ، فهیمه /نوری سادات شاهنگیان ، دو مفهوم "مایا "در مکتب ودانته و "امر" در کلام اسماعیلیه ؛ مقایسه و نقد دیدگاه زینر، معرفت ادیان،  شماره 2 ، قم ، بهار 1395

7- شریعت نیا ، زینب/نوری سادات شاهنگیان ، منشأ زرتشتی آموزه  مثل افلاطون : نقد و بررسی، تاریخ فلسفه ، شماره 3 ، تهران ، زمستان 1395

8- شاهنگیان ، نوری سادات ، معرفت نجات بخش با نظر بر احوال زنده آزاد و نفس مطمئنه ، معرفت ادیان ، قم ، زمستان 1396

9- شاهنگیان ، نوری سادات و بهاره ضمیری جیرسرایی ، نقد درونی مبانی هرتسل با نظر بر دیدگاههای احد ها عام ، معرفت ادیان ، قم ، تابستان 1397

10- شاهنگیان ، نوری سادات و بهاره ضمیری جیرسرایی  ، آشرگینزبرگ بانی صهیونیزم فرهنگی (روحانی) ، پژوهشنامه ادیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، شماره 24 ،تهران ، بهار و تابستان 1397( چاپ  تابستان 1398 )

11-سلمانی ،یاسمن و عظیم حمزه ئیان و نوری سادات شاهنگیان، تحلیل و ارائه نظام معرفت شناسی تائویی ، پژوهشنامه ادیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، شماره 26 ، پاییز و زمستان 1398


 

 مقالات مجلات تخصصی

حصیر چی ، اعظم و نوری سادات شاهنگیان ، " سیر و سلوک عرفانی با نظری بر تفسیر بیان السعاده ، مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی ، دانشگاه سیستان و بلو چستان ، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1396 ، صص73-89
Javani,Hojjatollah,Marzieh Heydari,Noori Sadat Shahangian, "A Comparative Study on View Points of Imam
Ali  And Confucius on Education " ", Journal of Awarness, Rating Academy,Turkey,vol. 4, 2019, p. 409-418

 

 

مقالات  همایشهای علمی

1-مؤمنی فر، اعظم /نوری سادات شاهنگیان، غایت حیات انسان از منظر اوپه نیشدها ، همایش بین المللی جستارهای ادبی ، زبان و ارتباطات فرهنگی ، بوشهر/ایران، 1394
2-شاهنگیان ، نوری سادات ، تصویر جیوان موکتی در مکتب ودانته ، همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، ترکیه/استانبول ، 2015
3-زارعی ، مریم/نوری سادات شاهنگیان ، تناسخ از منظر فرق اسماعیلی،  همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، ترکیه/استانبول ،2015
 4-حبیبی، هانا، /نوری سادات شاهنگیان، بررسی مفهوم نجات در مثنوی مولانا، کنگره بین المللی زبان و ادبیات ، مشهد/ایران، 1395
5-شریعت نیا، زینب/نوری سادات شاهنگیان، هستی شناسی مثل افلاطونی، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت ، اقتصاد، حقوق و علوم انسانی، کازرون/ایران، 2016
6-شاهنگیان ، نوری سادات ، باور به آسمان با نظر بر اساطیر آفرینش ، دومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی و سمینار بیدل دهلوی ، علیگره/هندوستان ، 2017
 7-شاهنگیان ، نوری سادات ، غایت محبت در آموزه های بهگود گیتا، نشست تخصصی محبت و خانواده در ادیان با تأکید بر سیره رضوی ، دانشگاه الزهرا ، شعبه ارومیه ، 26/ 9/ 97

 

 

مقالات دائره المعارف و دانشنامه

شاهنگیان ، نوری سادات ،"ابوسعد مخزومی" ، دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ج 4 ، ص 643-644، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران 
شاهنگیان ، نوری سادات ،"ابن فاخر"، دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ج5  ، ص 367-368 ، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران 
شاهنگیان ، نوری سادات ،"ابوریاش قیسی" ، دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ج5 ، ص 490-491 ،مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران 
شاهنگیان ، نوری سادات ، "ابوزیاد کلابی" ، دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ج 5 ، ص497 ،مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران 
شاهنگیان ، نوری سادات ،"بعل " ، ج12 ، ص 283-285 ، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران   
شاهنگیان ، نوری سادات، " استر" ، دانشنامه ایران ، ج3 ، ص173-174 ، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران 
رجبی ، پرویز و نوری سادات شاهنگیان ، " آشور " ، دانشنامه ایران ، ج4 ،ص 233-234 ، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران 

 

 

 

طرحهای پژوهشی

مفهوم حضور الهی در سنت یهود
آغاز : بهار1390
اتمام : 1390/8/29
باحمایت دانشگاه الزهرا و منجر به مقاله علمی-پژوهشی ( ردیف 4)

 

 

 

افتخارات/جوایز

 
پژوهشگر برتر دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س)(1385)
پژوهشگر برتر دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س)(1387)
پژوهشگر برتر دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س)(1389)
استاد برگزیده آموزشی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا(س)(1393)
پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س) (1398)

 

 

کتب تألیف/ترجمه

زینر، روبرت چارلز، عرفان هندو و اسلامی ، ترجمه نوری سادات شاهنگیان، چاپ اول ،  انتشارات سمت ،تهران ، زمستان 1388
چاپ دوم : زمستان 1396
چاپ سوم : پاییز 1397

 

 

 

 

کارگاهها، سخنرانیها، کرسیها و ...

سخنرانی در سلسله نشست های آخرین ذخیره الهی با عنوان منجی در ادیان توحیدی/دانشگاه الزهرا/سال 94
برگزاری کارگاه اصول و فنون پژوهش  (اجرا تا گزارش)/دانشگاه الزهرا/ هفته پژوهش/1397
ناقد کرسی ترویجی نقد مبانی و موانع گفتگوی ادیان و مذاهب/ دانشگاه الزهرا/سال 94
عضو حلقه علمی ادیان در جلسات کرسیهای نظریه پردازی/سال 1388
داوری کرسی ترویجی تعدد زوجات/دانشگاه الزهرا/94
برگزاری کارگاه اصول و فنون پژوهش و مراحل آن/هفته پژوهش/داانشگاه الزهرا/سال 93
برگزاری کارگاه مشترک اصول و فنون پژوهش ، مأخذ شناسی و پروپوزال نویسی /دانشگاه الزهرا/اردیبهشت 98

 وبینار Theology of Friendship and  Dialogue in Abrahamic Religions و ارائه مقاله با عنوان  
The contribution of mystical teachings in realization of peace

25 فوریه 2021

کارگاه اصول و فنون پژوهش 21/ 5/1400

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

تجربه عرفانی در اشعار سنایی غزنوی، خدیجه ابوترابی/ 1390
مقایسه مفهوم نجات در عهد جدید و مثنوی مولانا،هانا حبیبی/1390
برداشتی از نفس مطمئنه با نگاهی بر آثار عرفای اسلامی تا پایان سده پنج هجری، منیژه زهدی قراگوزلو/ 1391
فلسفه و نحوه آفرینش در آیین هندو با استناد به ادبیات ودایی، اعظم مؤمنی فر/1391
ترجمه و تحقیق کتاب سه فلسفه زندگی اثر پیتر کریفت ، بتول قزل بیگلو/1391
ولایت از دیدگاه ابن عربی و ناقدان وی با تکیه بر آراء شیخ حیدر آملی و علامه طباطبایی، نفیسه بهشتی/ 1391
باور به تعالی خداوند و مفهوم جلال ساکن شونده خداوند در عهد عتیق و تلمود، طیبه سالاری چینه /1391
مقایسه میان دو مفهوم مثل افلاطون و فروهر زرتشتی، زینب شریعت نیا / 1392
معنای زندگی از دیدگاه شیخ محمود شبستری و علامه طباطبایی، هما سادات وارٍث/ 1392
آموزه آمرزیدگی از راه ایمان در مسیحیت و نقد کلیسای کاتولیک بر آن ، زهرا جلالوند/ 1393
ترجمه و تحقیق کتاب میان الله و مسیح ، آنچه مسیحیان باید از مسلمانان بیاموزند ، زهرا رحیمی ایرموسی / 1393
زمینه های گفتگو ی ادیان با تکیه بر اسلام و مسیحیت، کبری اسلامی طالشمکائیل / 1393
تناسخ از دیدگاه شیعه ( اسماعیلیه ، غلاه و امامیه)، مریم زارعی / 1393
رابطه ارزشهای اخلاقی و سیاسی در دین یهود با تکیه بر کتب انبیاء ، فاطمه محمدی کلهری/1394
تحلیل دیدگاه بهائیان در باره حاکمیت، کبری فرد جمشیدی/ 1394
دیدگاه ویلیام جیمز در باره تجربه دینی و آثار دینداری (بررسی انتقادی) ، سیده ریحانه متولیان/ 1395
ترجمه و تحقیق فصل روشنگری و تکامل از کتاب مقدمه ای تاریخی بر تفکر مسیحی اثر چاد مایستر و جی بی استامپ ، هانیه رضایی/ 1395
جایگاه شریعت در طریقه ملا حسینقلی همدانی ، عصمت طیب/ 1395
سیر و سفر روحانی از دیدگاه عرفای شیعی معاصر ، اعظم حصیرچی/  1395
آشرگینزبرگ و دیدگاههای او در باره صهیونیزم سیاسی و فرهنگی ، بهاره ضمیری جیرسرایی/ 1395
ترجمه و تحقیق بخش اول کتاب مقدمه ای بر عرفان یهودی و مسیحی ، مینا اخیاری   1397
ترجمه و تحقیق بخش دوم کتاب مقدمه ای بر عرفان یهودی و مسیحی، مینا دشتیانه/ 1397
بررسی مکاتب نوکنفوسیوسی تا قرن 19 ، مرجان نوری  / 1399
جنبش شاهدان یهوه ، اعظم صادقی / 1399
اعلامیه جهانی حقوق بشر و واکنش کلیسای کاتولیک به آن ، آذر صابری زفرقندی /1399

 

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 
جریان شناسی نقد تصوف در دو سده اخیر/عاطفه آل علی/90
مریم شناسی در مسیحیت و مقایسه آن با گزارش قرآنی از مریم(ع)/زینب زارعی زرنقی/90
ملکوت خداوند در اناجیل چهارگانه/راحیل امیرسیافی/90
اصطلاح شناسی کلمه(لوگوس) با تکیه بر اناجیل/فائزه خوانین زاده/91
بررسی مقایسه ای نظریه کنفوسیوس و فارابی در باره انسان و جامعه/بنفشه کاظمی/91
تحول معنای زندگی در مکتب یوگا/زینب علیمحمد/91
بررسی مفهوم ، ماهیت و کارکرد عشق از دیدگاه احمد غزالی و امام محمد غزالی/سیما طائفه/91
احیاء تفکر دینی از نظر اقبال لاهوری و مرتضی مطهری/طاهره جمشیدی/91
بررسی جریانهای اصلاح اندیشه دینی در هندوئیسم معاصر : آریا سماج و برهما سماج/مرساغلامزاده/92
جایگاه شمایل ها در کلیسای ارتدوکس/ریحانه غلامیان/92
دعا از دیدگاه مولوی(با تکیه بر مثنوی) و حافز/زینب حیدر اوغلی/92
نامه پولس به رو میان و تأثیر آن بر دیدگاه کارل بارت/آرزو محسنی تبار/93
بررسی کارکرد اجتماعی دین از دیدگاه علامه جعفری و ماکس وبر/طاهره احمدی فیروز جایی/94
نقد و بررسی باورها و اعمال دینی اکنکار/طاهره سبزه/94
مفهوم جادو در مهابهارات و اقسام و مصادیق آن/سیما حسینی/ 94
معنای زندگی از دیدگاه مولوی و ویکتور فرانکل/هاجر آقایی/94
بررسی اندیشه های حکمی و تربیتی کنفوسیوس و امام علی/طاهره احمدی فیروزجایی/95
مقایسه کارکرد دین از دیدگاه ماکس وبر و کلیفورد گیرتز/ ثریا ابراهیمی ینگی کند/95
ترجمه و نقد کتاب فرقه ها و ادیان جدید/فرزانه پشتکوهیان باوی/95
مقایسه دیدگاه مولوی و کیرکگارد در خصوص رنجهای بشری/صفورا آبریز /95
جایگاه محبت در عهد جدید و ایمان مسیحی با تکیه بر انجیل لوقا7/ حوریه کمایی/97
مقایسه دیدگاههای آیین تائویی و هندویی با تأکید بر وداها در خصوص محیط زیست/ الهه نجاری/97
بازخوانی نقش و جایگاه زنان در کتاب مقدس/نسرین حیدر زاده اصفهانی/98