سوابق اجرایی

مؤلف و عضو بخش بررسی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (1370-1381)

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا(س)(1384 تا کنون)

مدیر پژوهش دانشکده الهیات و عضو شورای انتشارات دانشگاه الزهرا (س) (1386-1388 و 1389-1392)

مدیر گروه ادیان و عرفان(6/ 1392 - 4/ 1397)

نماینده دانشکده الهیات در هسته های پژوهشی  (1396 تا اکنون)

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی ادیان و عرفان( 1396 -1398)

عضو هیئت مؤسس انجمن قرآن و عهدین ایران ( 1398 تا اکنون )