برنامه هفتگی

شنبه :حضور - ادیان هند 2 - متون دینی به زبان انگلیسی 3- حضور

دوشنبه: تاریخ یهود - علم کلام تطبیقی-حضور

سه شنبه : حضور-متون دینی و عرفانی به زبان انگلیسی-حضور

 طرح دروس ، منابع

ادیان هند 2 (کارشناسی)

1- کلیات

2- 3- مکتب نیایه

4- مکتب وایششیکا

5-6- مکتب می مامسا

7-8- مکتب سانکهیه

9- 10- مکتب یوگا

11-12- مکتب ودانته

13- آیین سیک

14- جنبش اصلاحگرای برهمه سماج

15- جنبش اصلاحگرای آریا سماج

منابع:

شایگان ، داریوش ، ادیان و مکتبهای فلسفی هند ، ج2

جمعی از نویسندگان ، ادیان هند

گزیده اوپانیشادها ترجمه جلالی نائینی

متون دینی به زبان خارجی 3 (کارشناسی)

منبع:

Basham,A.L.,"Hinduism", The Concise Encyclopedia Of Living Faiths, ed.R.C. Zaehner

دین یهود (کارشناسی ارشد)

1-2 : کلیات

3-4:عرفان در اوایل دوره حاخامی

5-6: عرفان یهودی در قرون وسطی- گرایش عملی و نظری

7: اهم موضوعات زوهر

8-9 : عرفان یهودی پس از قرون وسطی،حسیدیزم در اروپای شرقی و غربی

7 - 15: گزارش مقالات : فیلسوفان یهودی ( ابن میمون  ، سعدیا ، یهودا هلوی ، فیلون  ) ، طومارهای بحر المیت ، انسان شناسی عرفانی ، نبوت، مسیح شناسی ، معاد شناسی یهود

منابع:

شولم ، گرشوم ، جریانات مهم در عرفان یهود ، ترجمه فریدالدین رادمهر

همو ، گرایشها و مکاتب اصلی عرفان یهود ،ترجمه علیرضا فهیم

کوهن شربوک، دان  و لاوینیا کوهن شربوک درآمدی بر عرفان یهودی و مسیحی 

اپستاین ، ایزیدور، یهودیت ، ترجمه بهزاد سالکی

آنترمن ، آلن ، آیینها و باورهای یهود ، ترجمه رضا فرزین

کلام تطبیقی (کارشناسی ارشد)

1- کلیاتی درباره علم کلام
2و 3- عوامل بیرونی و درونی انشعاب امت، باید ها و نباید های کلام

4- روش ها، رویکردها ،مکاتب کلامی و علل پیدایش
5- کلام متقدم و متأخر، رابطه با فلسفه و شئون آن
6-پیدایش کلام در مسیحیت و یهود، اقسام تصور از خدا
7-تصدیق وجود خدا و انواع ارتباط با او
8- تاریخ یکتاپرستی اسرائیلیان و دیدگاه های مربوطه
9 - تصویر خدا در تنخ

10- خدا در اندیشه ربنی
11و 12- بحث وجودشناختی صفات از منظر یهود ،مسیحیت و اسلام
13 -بحث صفات خدا از جنبه معناشناختی از منظر اسلام و یهود
14 و 15- کلام الهی از منظر اسلام ،مسیحیت و یهود

منابع:

1- ولفسن هری اوسترین، فلسفه علم کلام
2- شریف میر محمد ،تاریخ فلسفه در اسلام
3- ولفسون هری استرین بازتابهای کلام اسلامی در فلسفه یهودی
4- مکدرموت، مارتین، اندیشه های کلامی شیخ مفید، ترجمه احمد آرام
5- علوی، سیدمحمدحسین،" روش شناسی علم کلام"، معارف عقلی
6-ملکیان، مصطفی جزوه درسی کلام تطبیقی
7 -معروف الحسنی، هاشم شیعه در برابر معتزله و اشاعره ترجمه سید محمد صادق عارف
8- ولفسن،هری اوسترین ، بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی ،ترجمه علی شهبازی

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی (کارشناسی ارشد)

منابع:

Burrell,David B.,Towards Jewish-Christian-Muslim Theology,wiley Blackwell

Markham,Ian S.The Blackwell Companion to the Theologians