برنامه درسی و شوراها

شنبه : دین یهود 1(8-10 )

یکشنبه : علم کلام تطبیقی( ارشد) ( 8- 10 )

دوشنبه:  دین و مسائل جدید ( ارشد)( 10- 12 )

چهارشنبه : ادیان هند و بودا (ارشد)(10-12 ) -شورای گروه - شورای مدیران - متون عرفانی به زبان انگلیسی 2 (17- 19)

 

لینک طرح درس ها

دین یهود 1

/Portals/615/ 1.docx?ver=U3sWVoddp-YK468LNDckyA%3d%3d

علم کلام تطبیقی (کارشناسی ارشد)

/Portals/615/ .docx?ver=k46bDBM7ow8-y56u48JVpQ%3d%3d

دین و مسائل جدید

/Portals/615/ _1.docx?ver=18GpqWiaHHe3aG3mQ6TBbg%3d%3d

ادیان هند و بودا (کارشناسی ارشد)

/Portals/615/ .docx?ver=RNnBvFLY4HQ8qL6otaWCDQ%3d%3d