نوری سادات شاهنگیان

دانشیار گروه ادیان و عرفان

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی، دانشگاه الزهرا (س)

           

 

 

 

 

    آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات 

   تلفن:  982185692116 +

   دورنگار : 88058923

   پست الکترونیک :  n.s.shahangian@alzahra.ac.ir