دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

بنام خدا

 

نام و نام خانوادگي عضو هيات علمي: ابوالفضل شاه آبادي رشته تحصيلي: علوم اقتصادی دانشگاه: الزهرا گروه آموزشي: اقتصاد رتبه: استاد پایه: 28

 

Publications:

Shahabadi, A., Mehdipur, F. & Moradi, A. (2020). The effect of insurance penetration on entrepreneurship space in selected countries. Iranian Journal of Insurance Research 35(3),

 

Khoshtinat, B. & Shahabadi, A. (2020). The effects of marketing intelligence and business intelligence on achieving competitive advantage in the phmaceutical distribution industry regarding the moderating role of …Commercial Strategies, 15(11), 120-133.

 

Shahabadi, A., Amiri, B. & Sarigol, S. (2020). Identify factors affecting the exports and imports of nam member countries with emphasis on institutional governance index. Commercial Strategies 12(6), 57-72.

 

Shahabadi, A., & Farokhimanesh, M. (2020). The effect of direct and indirect of brain drain on the high-tech products exports in the selected countries of the MENA region (Using simultaneous equations system). Iranian Journal of Trade Studies 24 (95), 99-128.

 

Shahabadi, A., Raghfar, H. & Gahraze, S. (2020). The effect of components of globalization, country risk and competitiveness on the economic resilience in selected countries. Iranian Journal of Economic Research, 24(80), 203-231.

 

Shahabadi, A., Davarikish, R. & Tartar, M. (2020). The Impact of competitiveness on the development of the stock market; with emphasis on components performance-based. Financial Management Strategy, 9(3),

 

Shahabadi, A., Chayani, T. & Sadeghi Motamed, Z. (2020). The effect of the economic complexity index on total factor productivity in selected countries producing science. Journal of Economics Modeling, 11(41), 186-210.

Shahabadi, A., & Saadat, N. (2020). The Effect of components of knowledge on nation brand in selected countries of the World. Journal of International Business Administration 3(1), 45-64.

 

Argha, L., Shahabadi, A., & Roudari, S. (2020). The impact of exchange rate growth threshold on industry sector efficiency in Iran. Journal of Economics and Modeling 10(4), 1-24

 

Shahabadi, A., Jafari, M. & Davarikish, R. (2020). The effect of absorption of knowledge spillover based economy on Iran's banking sector development. Quarterly Journal of Quantitative Economics 17 (1), 61-84

 

Shahabadi, A., Raghfar, H., Solgi, N. & Moradi, A. (2020). The effect of national competitiveness on insurance penetration in selected countries. Journal of Economic Modeling Research 10(38), 129-152.

 

Shahabadi, A., Naziri, M. K. & Jamshidi, A. (2020). The effect doing business on investment in the selected countries MENA. Journal of International Business Administration 3(2), 61-80.

 

Khoshtinat, B., Shahabadi, A., Naeemi, F. & Moradi, A. (2020). The Impact of individual and institutional indicators of entrepreneurship on market share of the selected countries of global exports of medical equipment. Journal of International Business Administration 2(4), 121-140.

 

Shahabadi, A., Khesht Mal Nasrani, M. & Moradi, A.  (2020). The effect of knowledge components on the inequality the Global wealth distribution. The Journal of Planning and Budgeting, 24(4), 75-96.

 

Shahabadi, A. & Chayani, T. (2020). The effect of the technology foreign spillover and entrepreneurship on economic complexity. Tahghighat-E-Eghtesadi 54(4), 891-916.

 

Shahabadi, A. & Hatami, A. (2019). The effect of central bank's financial strength on inflation in Iran's economy. The Journal of Economic Studies and Policies, 6(1), 75-94.

 

Shahabadi, A. & Mohammadi, A. (2019). The effect of efficiency enhancers factors on total factor productivity with the emphasis on technological readiness in selected countries. Journal of International Business Administration 2(3), 45-62.

 

Shahabadi, A., Raghfar, H. & Gahraze, S. (2019). The effect of the components of knowledge and globalization on the economic resiliency in selected oil producing developing countries. Iranian Journal of Economic Research 24(80), 203-231.

 

Ghadimi, M., Rabiei, M., Davani, A. & Shahabadi, A. (2019). The effect of corruption and central bank independence on volume of money in Iran: Using the model (STAR). Journal of Econometric Modelling 4(3), 111-140.

 

Shahabadi, A., Jafari, M. & Ememi, F. (2019). The impact of strategic sustainability management and export environment on the export performance of caviar. Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(2), 85-93.

 

Omidi, V., Shahabadi, A. & Mehregan, N. (2019). The impact of natural resources on innovation. Iranian Economic Review 23 (3), 675-691.

 

Shahabadi, A. & Zarrin Na’l, Z. (2019). The impacts of knowledge component on resistance economy of Nahjolbalaghe perspective. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6, 808-823.

 

Shahabadi, A., Akhbari, M.A.A. & Haghkhah, D. (2019). The effect of dimensions of national innovation on the development of the tourism industry in selected countries. Journal of Technology Development Management 7(3), 9-35.

 

Shahabadi, A. & Salehi, M. (2019). The effect of high technology export development on brain drain in selected Middle Eastern and North African Countries (MENA). Tahghighat-E-Eghtesadi 45(3), 607-632.

 

Omidi, V., Shahabadi, A. & Mehregan, N. (2019). The effect of knowledge spillover and institutional quality on the innovation growth in selected OIC countries. Journal of Technology Development Management, 6(4), 9-30.

 

Khoshtinat, B. & Shahabadi, A. (2019). Psychological factors affecting the pattern of loyal behaviors of female professional sports fans with self-sufficiency approach in financing. Sciences-Research Journal Contemporary Studies on Sport Management, 8(16), 153-170.

 

Omidi, V., Shahabadi, A., & Mehregan, N. (2019). Investigating the effect of natural resources on innovation. Iranian Economic Review, 23(3), 675-691.

 

Shahabadi, A. & H. Arghand (2018). The effects of economic complexity on social welfare in selected developing countries. Iranian Journal of Trade Studies 23(89), 89-122.

 

Shahabadi, A., Kimiaei, F. & Arbab Afzali, M. (2018). The evaluation of impacts of knowledge-based economy factors on the improvement of total factor productivity (a comparative study of emerging and G7 economies). Journal of the Knowledge Economy, 9(3), 896-907.

 

Nemati, M., Naziri, M. K. & Shahabadi, A. (2018). The role of macroeconomic variables in the occurrence of stagflation in Iran's economy. The Journal of Economic Policy, 10(20), 35-70.

 

Shahabadi, A., Rahnama, H. & Omidi, V. (2018). The interaction of oil revenue with the governance index on the formation of physical capital. Quantitative Economics, 15(3), 21-44.

 

Shahabadi, A. & Mehry Talyayi, F. (2018). Effective factors of expenditures domestic research and development and spillovers R&D trading partners of imports channel of the agricultural sector in Iran. Agricultural Economics Research, 10(39), 1-22.

 

Shahabadi, A., Nemati, M. & Hosseinidoust, S. E. (2018). The effect of education on income inequality in selected Islamic countries. International Journal of Asia-Pacific Studies, 14(2), 61-78.

                                                                     

Shahabadi, A., Samari, H. &  Nemati, M. (2018). Effect of income inequality on demand for grain import in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 17(5), 1085-1093.

 

Omidi, V., Shahabadi, A. & Mehregan, N. (2020). Innovation drivers in developing countries. Journal of the Knowledge Economy, 11(2), 707–720.

 

Shahabadi, A., Salehi, M. & Hosseinidoust, S. E. (2020). The impact of competitiveness on brain drain, GMM panel approach. Journal of the Knowledge Economy, 11(2), 558–573.

Shahabadi, A., Moradi, A. & Toorani, N. (2018). The interaction of good governance and abundance of natural resources on total factor productivity in selected petroleum exporting countries. Iranian Journal of Trade Studies, 22(85), 1-25.

 

Raghfar, H., Shahabadi, A. & Alizadeh, S. (2018). The effects of knowledge-based economy's components on entrepreneurship in a group of selected countries. Tahghighat-E-Eghtesadi, 53(2), 323-344.

 

Shahabadi, A. & Davarikish, R. (2018). The determinants of banking performance of Iranian economy in the form of simultaneous equations. Quarterly Journal of Applied Economics Studies, 6(24), 125-151.

 

Shahabadi, A., Samari, H. & Nemati, M. (2017). The factors affecting environmental performance index (EPI) in selected OPEC countries. Iranian Economic Review, 21(3), 457-467.


Shahabadi, A. & Jafari, M. (2017). The role of mobilization of capital market financial resources in order to resistance of Iran economy from achieving sustained and steady economic growth channel. International Journal of Resistive Economics, 5(1), 48-60.

 

Shahabadi, A. & Samari, H. (2017). Governance and exports based on superior technology: A case study of G15 countries. Journal of Business Administration Researches, 9(18), 1-19.

 

Shahabadi, A., Amiri, B. & Ganji, M. (2017). The effect of governance index on inflation in selected countries of G77. Quantitative Economics, 14(3), 161-185.

 

Mousavi, M. H., & Shahabadi, A. Shayegan Mehr, S. (2017). The impact of technology spillover through foreign direct investment and product import on the production share of renewable energies in total energy. Journal of Technology Development Management, 5(1), 99-122.

 

Shahabadi, A. & Salehi, M. (2017). The effect of improving management of oil wealth abundance on public health spending in the selected oil exporting and developed countries: GMM approach. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 7(26), 35-48.

 

Shahabadi, A., Salmani, Y. & Valinia, S. V. (2017). Study the agricultural market convergence in the D8 and G7 countries: Gravity model approach. Journal of Agricultural Economics Research, 8(32), 127-150.

 

Shahabadi, A., Jafari, M. & Davarikish, R. (2017). The impact of knowledge components on the mobilization of financial resources in Iran’s stock exchange. Journal of Science and Technology Policy, 9(35), 19-29.

 

Shahabadi, A. & Salehi, M. (2017). The impact of management improvement abundance of natural resources of channel governance on brain drain. Iranian Journal of Trade Studies, 21(83), 103-134.

 

Shahabadi, A. & Safaee, M. (2017). Effects of knowledge factors on supply of agricultural exports of Iran. Iranian Journal of Trade Studies, 21(84), 1-26.

 

Shahabadi, A., Naziri, M. K. & Nemati, M. (2017). The effect of income inequality on demand function of imports of consumption goods in Iran. Iranian Journal of Trade Studies, 21(81), 31-56.

 

Amiri, B. & Shahabadi, A. (2017). The effect of development on institutions: The case of Islamic countries of D8 group. Journal of Sociology of Social Institutions, 4(9), 109-128.

 

Shahabadi, A. & Rahmani, S. (2017). Identification and ranking of factors affecting Iranian bulk importers’ selection of destination port. International Journal of Resistive Economics, 5(2), 81-93.

 

Shahabadi, A., Davarikish, R. & Zarrinnal, Z. (2017). The impact of natural resource management on the development of stock market selected countries with natural resources. Financial Knowledge of Security Analysis (Financial Studies), 10(35), 79-97.

 

Shahabadi, A. & Mehry Talyayi, F. (2017). The effect of domestic and foreign agricultural research and development cost accumulation on rural income distribution in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 9(34), 117-134.

                                                                                                                                           

Shahabadi, A. & Moradi, A. (2017). Analysis of the effect of abundance natural resources on private sector investment through the economic freedom in selected countries of petroleum exporting. Tahghighat-E-Eghtesadi, 51(4), 831-858.

 

Shahabadi, A. & Mehry Talyayi, F. (2017). The effect of research and development (domestic and spillovers) and human capital of agriculture sector on poverty in rural areas in Iran. Journal of Regional Planning, 7(25), 1-13.

 

Shahabadi, A., Nemati, M. & Hosseinidoust, S. E. (2017). The effect of knowledge economy factors on income inequality in the selected Islamic countries. Journal of the Knowledge Economy, 8(4), 1174-1188.

 

Shahabadi, A., Kamali, P. & Kabiriyan, M. (2016). Analyzing the behavior of consumer in urban areas in Chaharmahal-Bakhtiari Province. Journal of Regional Planning, 6 (22), 1-13.

 

Shahabadi, A. Feyzi, S. (2016). The relationship between natural resources abundance, foreign direct investment and environmental performance in selected oil and developed countries during 1996-2013. International Journal of Resistive Economics, 4(3), 101-116.

 

Shahabadi, A. & Samari, H. (2016). The effect of innovation on exports of high technology-based industries in selected developing and developed countries. Tahghighat-E-Eghtesadi, 51(3), 611-633.

 

 Shahabadi, A. & Davarikish, R. (2016). The impact of natural resource abundance of channels economic freedom on technology spillovers the selected countries. Journal of Technology Development Management, 3(1), 151-178.

 

Shahabadi, A. & Samari, H. (2016). Direct and indirect effects of innovation on export supply in selected developing and developed countries: Simultaneous equations approach. Iranian Economic Journal: Macroeconomics, 11(21), 59-80.

 

Shahabadi, A. & Mehry Talyayi, F. (2016). The effects institutions on income tourism in the selected developing countries. Tourism Planning and Development, 5(16), 8-30.

 

Shahabadi, A., Sohrabivafa, H. & Salmani, Y. (2016). Role of research and development (R&D) activitis and physical stock on economic growth: Evidence from Iran, Turkey and Malaysia. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(23), 75-90.

 

Shahabadi, A. & Ghorbani Golparvar, M. (2016). Impact of misery index on health spending in Iran. Quartery Journal of Economical Modeling, 10(33), 133-157.

 

Shahabadi, A., Amiri, B. & Ganji, M. (2016). The effect of institutional variables on unemployment of rate in selected non-aligned movement countries. Journal of Economic Research and Policies, 24(79), 165-188.

 

Shahabadi, A., Sarigol, S. & Tanhaei, H. (2016). Governance and economic freedom (Case study: G7 and D8 countries). Quarterly Journal of the Marco and Strategic Policies, 3(12), 123-148.

 

Shahabadi, A. & Samari, H. (2016). The effect of innovation on the export of high technology industries in selected developing and developed countries. Tahghighat-E-Eghtesadi, 51(3), 611-633.

 

Shahabadi, A. & Davarikish, R. (2016). The impact of economic freedom on the development of the stock market. Majlis & Rahbord, 23(86), 303-328.

 

Shahabadi, A. & Sarigol, S. (2016). The effect of governance and intellectual property right on knowledge spillover in selected developing countries. Iranian Journal of Trade Studies, 20(78), 93-124.

 

Shahabadi, A. & Rahimi, M. (2015). Information flow and stock return predictability. Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(27), 15-33.

 

Shahabadi, A. & Sadeghi, H. (2015). Natural resource abundance and gdp per capita in oil countries, with emphasis on the economic freedom. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(20), 79-98.

 

Shahabadi, A., Davarikish, R. & Amiri, B. (2015). Socio-economic determinants of employment in eight developing Islamic countries (d-8 group). Biquarterly Journal of Sociology of Social Institutions, 2(6), 99-119.

 

Shahabadi, A. & Zarrinnal, Z. (2015). Observing the principles of Alavi’s government is a platform builder of government’s islamic objectives. Journal of Nahjolbalagha, 3(10), 1-22.

 

 Shahabadi, A. & Sarigol, S. (2015). The effect of intellectual property rights on income inequality in selected developed and developing countries. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(1), 63-82.

 

Amiri, B. & Shahabadi, A. (2015). The effect of institutions on development of Islamic countries in group D8. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(3), 93-118.

 

Shahabadi, A. & Salimi, S. (2015). Impact of good governance on R&D intensity of selected developed and developing countries. Journal of Science and Technology Policy, 7(2), 35-46.

 

Shahabadi, A., Salmani, Y. & Valinia, S. V. (2015). The effects of doing business improvement on export and FDI absorption (case study some selected countries in G77). Journal of Management System (Financial Economics and Development), 9(30), 47-59.

 

Shahabadi, A., Pourjavan, A. & Amiri, H. (2015). An experimental study of the interaction between institutions and standard economic variables on explaining income growth. Journal of Economic Research and Policies, 23(73), 179-202.

 

Shahabadi, A. & Davarikish, R. (2015). Impact of economic freedom on the development of banking sector in Iran. Economic Modelling, 9(230), 47-66.

 

Shahabadi, A., Mirzababazadeh, S. & Lalisarabi, A. (2015). Studying challenges and opportunities of non-oil export from knowledge components aspect: An approach to cope with economic sanctions. International Journal of Resistive Economics, 3(2), 20-39.

 

Shahabadi, A. & Jamebozorgi, A. (2014). Theory of good governance from Imam Ali, s (AS) perspective. Journal of Nahjolbalagha, 1(2), 1-17.

 

Shahabadi, A. & Sayah, A. (2014). An investigation on the effects of economic infrastructure on tourism: Panel data approach. Tourism Planning and Development, 2(7), 25-43.

 

Shahabadi, A. & Ganji, M. (2014). Analysis of the factors affecting investment in housing and construction in Iran. Journal of Management System, 3(10018), 1-21.

 

Rahimi, M. & Shahabadi, A. (2014). Stock return predictability in Iranian stock market: The application of multifactor and autoregressive models. Asian Journal of Research in Banking and Finance, 4(4), 1-9.

 

Shahabadi, A. & Samari, H. (2014). Innovation and exports based on high technology: comparison of the Islamic republic of Iran with vision plan countries. Roshd-E-Fanavari, 10(38), 45-54.

 

Shahabadi, A. & Bahari, Z. (2014). Effect of political stability and economic freedom on the economic growth in selected developed and developing countries. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 4(16), 53-72.

 

Shahabadi, A. & Amiri, B. (2014). Innovation and its effect on employment: a case study of selected countries of organization of the Islamic conference countries. Journal of Economic Studies and Policies (Nameh-Ye Mofid), 9(2), 87-100.

 

Shahabadi, A. & Amiri, M. (2014). The effect of domestic R&D stock and R&D stock spillovers on total factor productivity growth of agriculture sector in Iran. Quarterly Journal of Applied Economics Studies, 3(9), 93-114.

 

Shahabadi, A. & Jamebozorgi, A. (2014). The effect of economic, political and civil freedom on migration (By emphasizing on brain drain). Majlis & Rahbord, 21(77), 41-69.

 

Shahabadi, A., Valinia, S. A. Ansari, Z. (2013). The effects of technology spillover resulted from foreign direct investment on the industry performance. Roshd-E-Fanavari, 9(33), 13-25.

 

Shahabadi, A. & Jamebozorgi, A. (2013). The effect of economic freedom on brain drain from G77 selected countries to USA. Iranian Journal of Trade Studies, 17(67), 153-181.

 

Shahabadi, A., Pourjavan, A. & Alipour, A. (2013). An examination of pricing and non-pricing determinants of total factor productivity in Iran’s agricultural sector. Roosta Va Towse'e, 15(4), 1-22.

 

Shahabadi, A. & Bahrami Shakib, N. (2013). The effect of human capital composition on the technology growth and convergence in selected developed and developing countries. Applied Theories of Economics, 1(1), 29-50.

 

Shahabadi, A. & Khatami, T. (2013). The determinant factors of self-employment in the Iranian economy. The Economic Research 13 (1), 91-109

                                                             

Shahabadi, A. & Sheykhaghaee, S. (2013). The role of technology spillover (through foreign direct investment and imports of goods) on industrial export of Iran’s economy. Journal of Economic Studies and Policies (Nameh-Ye Mofid), 18(93), 95-112.

 

Shahabadi, A. & Tashakori, Z. (2013). Determinants of supply and demand of meat in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 4(16), 39-64.

 

Sepehrdoust, H., Shahabadi, A. & Shojaei, A. (2013). Impact of foreign R&D spillover and human capital on technical efficiency of factors of production. Iranian Journal of Trade Studies, 17(68), 149-174.

 

Shahabadi, A. & Sadeghi, H. (2013). Comparative study of natural resource abundance on economic growth in Iran and Norway. Economic Modelling, 7(22), 21-43.

 

Shahabadi, A., Nilforoushan, N. & Khaleghi, M. (2013). The effect of governance on the growth of unemployment in selected developed. Journal of Economic Research and Policies, 21(65), 147-164.

 

Shahabadi, A., Naziri, M. K. & Havaj, S. (2013). The effect of macroeconomic variables on systematic risk of Tehran’s stock exchange. Journal of Economic Research and Policies, 21(67), 89-104.

 

Shahabadi, A. & Bahari, Z. (2013). Comparison of Iran and China from the perspective of knowledge-based economy in order to deal with economic sanctions. International Journal of Resistive Economics, 1(1), 83-97.

 

Shahabadi, A. & Samari, H. (2013). The effect of economic freedom on bank performance. Iranian Journal of Economic Studies, 2(1), 123-142.

 

Shahabadi, A. & Sarigol, S. (2013). Comparative study of the effect of innovation on income inequality in OPEC countries and selected developing countries. Roshd-E-Fanavari, 9(35), 2-14.

 

Shahabadi, A. & Bahari, Z. (2013). Comparison of iran and china from the perspective of knowledge-based economy in order to deal with economic sanctions. Journal of Resistive Economics.  1(1), 81-97.

 

Shahabadi, A., Naziri, M. K. & Nemati, M. (2013). The effect of income inequality on imports of goods and services in selected developed and developing countries. Journal of Economic Modeling Research, 3(12), 51-72.

 

Shahabadi, A., Sepehrdoust, H. & Jamebozorgi, A. (2012). The effect of protection of intellectual property rights on brain drain from selected developing and developed countries. Journal of Science and Technology Policy, 5(1), 87-98.

 

Shahabadi, A. & Nilforoushan, N. (2012). The effect of electoral cycles on the growth of public health expenditures in selected developing and developed countries (1994-2010). Journal of Economic Modeling Research, 3(9), 95-116.

 

Shahabadi, A. & Khany, Z. (2012). Investigating the causal relationship between total factor productivity growth and unemployment rate of Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 2(7), 35-58.

 

Shahabadi, A. & Esmaeilbeigi, M. (2012). Determinants of supply and demand of rice market rice in Iran. Journal of Agricultural Economics Researches, 4(1), 139-160.

 

Shahabadi, A. & Pouran, R. (2012). The investigation of two-way linkages between foreign direct investment (FDI) and trade in Iran. Iranian Journal of Trade Studies, 16(62), 1-28.

 

Shahabadi, A. & MF Bashiri Monazam, F. (2012). Role of knowledge components in value added growth of agriculture sector in Iran. Roosta Va Towse'e, 14(4), 105-125.

 

Shahabadi, A. & Rahimi, F. (2012). Investigation the effect of intellectual property rights on export. Roshd-E-Fanavari, 8(32), 11-21.

 

Shahabadi, A., Naziri, M. K. & Nilforoushan, N. (2012). The effect of electoral cycles on the growth of public health expenditures in selected developing and developed countries (1994-2010). Journal of Economic Modeling Research, 3(9), 93-115.

 

Shahabadi, A. & Sadeghi, H. (2012). Competitiveness assessment of OPEC members: with an emphasis on innovation-driven components. Roshd-E-Fanavari, 8(29), 3-15.

 

Shahabadi, A. & Nilforoushan, N. (2012). Relationship between flow of foreign direct investment and innovation of Iran in comparison with visions countries. Roshd-E-Fanavari, 8(30), 32-42.

 

Shahabadi, A. (2012). Rate of returns expenditure research and development and physical investment in the economics of Iran. Journal of Monetary & Financial Economics, 19(4), 185-205.

 

Shahabadi, A. & Rahimi, M. (2011). Trade liberalization and economic growth in Iranian economy. https://www.ssrn.com/abstract=1976299.

 

Shahabadi, A. & Sajadi, H. (2011). The sources of technology transfer and economic growth of Iran. Journal of Economic Research and Policies, 19(59), 33-52.

 

Shahabadi, A. & Heidari, A. (2011). Investigating determinant factors of R&D intensity in selected developing and developed countries: Panel data approach. Journal of Science and Technology Policy, 4(1), 95-108.

 

Shahabadi, A., Rahimi, M. & Sheykhaghaee, S. (2011). The role of technology diffusion on industrial export: Empirical analysis of Iranian economy. Available at SSRN 1977841

 

Shahabadi, A. & Dehghanpour, M. R. (2011). The effect of intellectual property rights on income distribution in MENA region countries. Roshd-E-Fanavari, 7(28), 10-20.

 

Shahabadi, A. & Feali, P. (2011). The effect of financial development on total factor productivity in Iran. Quarterly Journal of New Economy & Commerce, 6(23-24), 111-133.

 

Shahabadi, A. & Pourjavan, A. (2011). Governance and agriculture performance. Roosta Va Towse'e, 13(4), 181-204.

 

Shahabadi, A. & Ahmadi Roshan, Z. (2011). The investigation of democracy and property rights roles on FDI inflows in D8 and G7 countries. Iranian Journal of Trade Studies, 15(60), 163-183.

 

Shahabadi, A. & Amiri, B. (2011). The impact of knowledge-based economy on labor productivity in developing countries. Journal of Economic Studies and Policies (Nameh-Ye Mofid), 17(84), 111-120.

 

Shahabadi, A. & Havaj, S. (2011). The effect of technology spillover through fdi and import on innovation. Journal of Economic Development Research, 1(4), 1-20.

 

Shahabadi, A. & Rahmani, O. (2011). A review on research and development impacts on Iran’s industrial sector productivity. Roshd-E-Fanavari, 7(25), 28-38.

 

Shahabadi, A. (2010). The role of total factor productivity growth in the non-oil sector growth of the Iranian economy. Knowledge and Development, 17(31), 1-28.

 

Shahabadi, A. (2010). The sources of the growth of agricultural sector in Iran. Roosta Va Towse'e, 12(4), 125-147.

 

Shahabadi, A. & Amiri, B. (2010). The effect of knowledge on total factor productivity in OIC member countries. Quarterly Journal of New Economy & Commerce, 5(19-20), 37-60.

 

Shahabadi, A. & Dehghani, H. (2010). The effect of institutional factors on economic growth in D8 countries. Quarterly Journal of New Economy & Commerce, 6(21-22), 49-75.

 

Shahabadi, A. & Pouran R. (2010). The investigation and computation of brain drain effect on economic growth of Iran through direct and indirect channels. Iranian Journal of Trade Studies, 14(55), 1-46.

 

Shahabadi, A., Dehghani, H. & Mirzababazadeh, S. (2009). The effect of institutional factors on non-oil export in D8 countries. Quarterly Journal of New Economy & Commerce, 5(17-18), 97-117.

 

Shahabadi, A. & Pouran, R. (2009). Effect of brain drain on economic development (Iran case study). Iranian Journal of Trade Studies, 13(52), 35-63.

 

Shahabadi, A. & Pourjavan, A. (2009). Governance, competitiveness and economic growth in selected countries. Journal of Yas Strategy, 6(22), 129-168.

 

Shahabadi, A. & Rahmani, O. (2008). Effect of foreign and domestic R&D capital stock on TFP growth in Iran's manufacturing sector. Quarterly Journal of New Economy & Commerce, 4(14), 18-38.

 

Shahabadi, A. (2007). The role of FDI, international trade and human capital on total factor productivity in economics of Iran. Journal of Iran's Economic Essays, 4(7), 99-134.

 

Shahabadi, A. & Mahmoudi, A. (2006). Determinants of foreign direct investment in Iran. Journal of Economic Literature, 4(5), 89-126.

 

Shahabadi, A. (2005). An assessment of the effects of total factor productivity on competitiveness (Case study: Iran). Nameh-Ye-Mofid 10(45), 139-177.

 

Shahabadi. A. (2003). An investigation of the determining factors in Iran’s total factor productivity. Nameh-Ye-Mofid, 9(38), 27-58.

 

Komeyjani, A. & Shahabadi, A. (2001). Investigating the effect of domestic and foreign R&D activities (through foreign trade) on total factor productivity. Iranian Journal of Trade Studies, 5(18), 29-68.

 

Shahabadi, A. (2001). Investigation the determinant factors of Iran economic growth. Journal of Nameh-Ye-Mofid, 7(21), 169-200.

 

مقاله علمي – پژوهشي منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي

رديف

عنوا ن مقاله

نام نشريه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

تاريخ انتشار

شماره و تاريخ گواهي پذيرش **

ج- نمايه علمي معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

سال

شماره

1

ارزيابي کارايي شعب بانک توسعه صادرات ايران

اقتصاد و تجارت نوین

ايران

 

 

 

پذیرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و محمد صالحيان بهروز

2

تاثیر امنیت بر قرض الحسنه

جستارهای اقتصادی

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مهدی جعفری

3

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب یک بندر به عنوان بندر مقصد توسط واردکنندگان محصولات فلهای در ایران

پژوهشنامه حمل و نقل

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، ساناز رحمانی، مهدی جعفری و محمدرضا فلاح

4

تاثیر شاخص نهادی ریسک سیاسی بر جذب گردشگران خارجی در کشورهای حوزه منا

مطالعات مدیریت گردشگری

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، فریبا مهری و وحید امیدی

5

تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادراتی ایران (مطالعه موردی: خاویار)

شیلات

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و فاطمه امامی و مهدي جعفري

6

اثر شوکهای بازارهای منتخب داخلی و خارجی بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: مدل*DCC-FIAPIARCH

دانش سرمایه گذاری

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

محمد مولایی، ابوالفضل شاه آبادی، محسن خضری و لیلا آرغا

7

Impact of Selected Domestic and Foreign Market Returns on Stock Price in Iran

پول و اقتصاد

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

محمد مولایی، ابوالفضل شاه آبادی، محسن خضری و لیلا آرغا

8

تأثیر کارآفرینی بر بهره­وری کل عوامل تولید

الگوسازی و اقتصاد

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، حمید کردبچه و پروانه حاجی عزیزی

9

اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا (با رویکرد معادلات همزمان)

پژوهشنامه بازرگانی

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مریم فرخی منش

10

تاثیر مولفه‌های دانش و جهانی­شدن بر تاب­آوری اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت

پژوهشهای اقتصادی ایران

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه­آبادی، حسین راغفر

و ساناز گهرازه

11

تأثیر شاخص­های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان

پژوهشنامه بازرگانی

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

بهناز خوش طینت، ابوالفضل شاه آبادي ، پریسا دزفولیان و علی مرادی

12

تأثیر توسعه صادرات با فناوری برتر بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)

تحقیقات اقتصادی

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه­آبادی و مرضیه صالحی

 

13

اندازه­گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال­توسعه طی دوره 2015-2004

اقتصاد و تجارت نوين

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، حميد كردبچه و هانیه شاهسوندی

14

تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی نوپا زنان در کشورهای منتخب جهان

اقتصاد و تجارت نوین

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ، مهدی جعفری و راضیه داوری کیش

15

سرریز دانش، کیفیت نهادی و نوآوری در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی

مدیریت توسعه فناوری

ايران

30-9

6

4

زمستان 1397

ISC

وحید امیدی، ابوالفضل شاه آبادي و نادر مهرگان

16

تاثير هوش بازاريابي و هوش كسب و كار بر كسب مزيت رقابتي در صنعت توزيع دارو با در نظرداشتن نقش تعديلگر هوش رقابتي

راهبردهای بازرگانی

ايران

132-120

15

11

بهار و تابستان1397

ISC

بهناز خوش طینت و ابوالفضل شاه آبادی

17

تأثیر سرریز فناوری از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا بر سهم تولید انرژی‌های تجدید پذیر از کل انرژی

مدیریت توسعه فناوری

ايران

122-99

5

1

تابستان 1397

ISC

میرحسین موسوی، ابوالفضل شاه آبادي و سیما شایگان

18

عوامل روان شناختي موثر بر الگوي رفتارهاي وفادارانه هواداران ورزش حرفه اي بانوان با رويكرد خودكفايي در تامين مالي

نشريه پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي

ايران

109-93

8

16

پاييز و زمستان 1397

ISC

بهناز خوش طینت و ابوالفضل شاه آبادي

19

تأثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ناموفق در حوزه صنعت بیمه

تحقیقات مدلسازی اقتصادی

ايران

68-41

8

31

پاییز 1397

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ، معصومه احمدی و علی مرادی

20

تأثیر مؤلفه­های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

تحقیقات اقتصادی

ايران

344-323

53

2

تابستان 1397

ISC

حسین راغفر، ابوالفضل شاه آبادي و سمیرا علیزاده

21

عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

ايران

22-1

10

39

پاییز 1397

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و فریبا مهری

22

تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی بر کشورهای منتخب درحال‌توسعه

پژوهشنامه بازرگانی

ايران

122-89

23

89

زمستان 1397

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و هانیه ارغند

23

نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران

سياستگذاري اقتصادي

ايران

70-35

10

20

1397

ISC

مرتضی نعمتی، محمدکاظم نظیری و ابوالفضل شاه آبادي

24

تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

تحقیقات اقتصادی

ايران

323-344

53

2

تابستان 1397

ISC

حسین راغفر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ سمیرا علیزاده

25

تاثیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی با شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک: رویکرد پانل GMM

سیاستها و مطالعات اقتصادی

ايران

154-127

13

2

پاییز و زمستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي مرضیه صالحی

26

تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی

اقتصاد مقداری

ايران

42-21

15

3

پاییز 1397

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، حمیده رهنما و وحید امیدی

27

تاثیر مدیریت منابع طبیعی بر توسعه بازار سهام کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

ايران

79-97

10

35

پاییز 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، راضیه داوری کیش و زینب زرین نعل

28

تاثیر چرخه­هاي انتخاباتي بر نرخ تورم در كشورهاي منتخب توسعه يافته و درحال توسعه

برنامه ریزی و بودجه

ايران

156-137

22

2

تابستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، سعید سیاهوشی و وحيد اميدي

29

حکمراني و صادرات مبتني بر فناوري برتر: مطالعه موردي کشورهاي عضوG15

کاوشهای مدیریت یزد

ايران

19-1

9

18

پاییز و زمستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و هانيه ثمري

30

تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی بر هزینه­های بهداشت عمومی سرانه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه­ یافته

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

ايران

48-35

7

26

بهار 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مرضیه صالحی

 

31

عوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان

تحقیقات مدلسازی اقتصادی

ايران

122-85

7

27

تابستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و هانيه ثمري

32

اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران با استفاده از معادلات همزمان

پؤوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

ايران

164-141

8

28

پاییز 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و سارا ساری گل

33

تأثیر مؤلفه­های دانش بر صادرات بخش کشاورزی ایران

پژوهشنامه بازرگانی

ايران

26-1

21

84

پاییز 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مریم صفائی

34

وفور منابع طبیعی و صادرات غیر‌نفتی: رهیافت GMM

سیاستها و مطالعات اقتصادی

ايران

80-55

13

107

بهار و تابستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، اسحاق ترکاشوند و هانیه ثمری

35

تاثیر متقابل حکمرانی خوب و فراوانی منابع طبیعی بر بهره­وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

پژوهشنامه بازرگانی

ايران

25-1

22

85

زمستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، علی مرادی و نیکتا تورانی

36

تاثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان

پژوهشنامه بازرگانی

ايران

134-103

21

83

تابستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مرضیه صالحی

37

برآورد کشش های تقاضای بیمه های اشخاص و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)

پژوهشنامه بیمه

ايران

20-1

32

2

تابستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادی، بهرام سحابی، یونس سلمانی، آرش ولی نیا

38

تاثیر مدیریت منابع مالی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب

اقتصاد و تجارت نوین

ايران

106-81

13

39

تابستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و محمد فرهمند

39

تأثيرشاخص حکمرانی بر نرخ تورم کشورهای منتخب عضو گروه G77

اقتصاد مقداری

ايران

185-161

14

3

پاییز 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ، بهزاد امیری و مهسا گنجی

40

تأثیر انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی و خارجی در بخش کشاورزی بر توزیع درآمد روستایی در ایران

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

ايران

132-117

9

34

تابستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و فریبا مهری

41

تعیین­کننده­های عملکرد بانکی اقتصاد ایران در قالب معادلات همزمان

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

ايران

151-125

6

24

زمستان 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و راضیه داوری کیش

42

تاثیر مولفه­های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار

سیاست علم و فناوری

ايران

29-19

9

35

پاییز 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، مهدی جعفری و راضیه داوری کیش

43

تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D8

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

ايران

128-109

4

9

بهار و تابستان 1396

ISC

بهزاد امیری و ابوالفضل شاه آبادي

44

تأثیر انباشت تحقیق و توسعه (داخلی و خارجی) و سرمایه انسانیِ بخش کشاورزی بر فقر مناطق روستایی ایران

برنامه ریزی منطقه ای

ايران

14-1

7

25

بهار 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و فریبا مهری

45

اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

تحقیقات اقتصادی

ايران

831-858

51

4

زمستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و علی مرادی

46

مقايسه مدل­هاي متقارن و نامتقارن واريانس ناهمساني شرطي در بررسي ارتباط بين نااطميناني تورمي و تورم در ايران

اقتصاد پولي و مالي

ايران

63-45

23

12

پاییز و زمستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، يونس سلمانی و آرش ولی نیا

47

تاثیر نابرابري درآمد بر تقاضای واردات کالاهاي مصرفي ايران

پژوهشنامه بازرگانی

ايران

56-31

21

81

زمستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه­آبادي، محمد کاظم نظيري و مرتضي نعمتي

48

بررسي تاثير چرخه هاي انتخاباتي بر رشد بيکاري كشورهاي منتخب توسعه يافته و درحال توسعه

برنامه ریزی و بودجه

ايران

29-3

20

131

زمستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، نيما نيلفروشان و مريم خالقي

49

ارزیابی اثر حداقل دستمزدها بر تورم در ایران تحت شرایط متفاوت اقتصاد کلان: رویکرد چرخشی مارکوف

تحقیقات مدلسازی اقتصادی

ايران

64-41

7

26

1395

ISC

حمید کردبچه، زهرا احمدی و ابوالفضل شاه­آبادی

50

تاثیر توسعه بازارهای مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل عاملی

مفید

ايران

123-148

12

2

زمستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، علی مرادی و میثم نوروزی

51

بررسي همگرايي هاي بازار کشاورزي در کشورهاي D8 و G7: رويکرد مدل جاذبه

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

ايران

150-127

8

32

زمستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، آرش ولي نيا و حسين سلماني

52

تاثیر شاخص فلاکت بر هزینه­های سلامت در ایران

مدلسازی اقتصادی

ايران

157-133

10

33

بهار 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مهیا قربانی گلپرور

53

تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم نوآوری بر عرضه صادرات کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (با رویکرد معادلات همزمان)

اقتصاد کلان

ايران

80-59

11

21

بهار و تابستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و هانيه ثمري

54

اثر حکمراني و حقوق مالکيت فکري بر سرريز دانش کشورهاي درحال­توسعه منتخب

پژوهشنامه بازرگانی

ايران

124-93

20

78

بهار 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و سارا ساري گل

55

تعيين کننده هاي شدت R&D بنگاههاي اقتصادي: رويکرد پانل ديتا

سیاستهای اقتصادی (نامه مفید)

ايران

130-105

11

104

پاییز و زمستان 95

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و آرش حيدري

56

تاثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب

برنامه ریزی و توسعه گردشگری

ايران

30-8

5

16

بهار 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و فریبا مهری

57

بررسي تاثير نوآوري بر صادرات صنايع مبتني بر فناوري برتر کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته

تحقیقات اقتصادی

ايران

633-611

51

3

پاییز 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و هانيه ثمري

58

نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)

پژوهشنامه اقتصادی

ايران

179-155

16

61

تابستان 95

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ، بهزاد امیری و سارا ساری گل

59

تحلیل رفتار مصرف کننده شهری در استان چهارمحال و بختیاری

برنامه ریزی منطقه ای

ايران

14-1

6

22

تابستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و پروانه کمالی دهکردی و مهری کبیریان

60

تاثير فعاليتهاي تحقيق و توسعه و سرمايه گذاري فيزيکي در اقتصاد ايران، مالزي و ترکيه طي دوره 1980-2008

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

ايران

88-75

6

23

تابستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، حسين سهرابي وفا و حسين سلماني

61

تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری

سیاستها و پژوهشهای اقتصادی

ايران

188-165

24

79

پاییز 95

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ، بهزاد امیری و مهسا گنجی

62

تاثیر آزادی اقتصادی بر بازده سهام ایران

مجلس و راهبرد

ايران

328-303

23

86

تابستان 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و راضیه داوری کیش

63

تاثیر امنیت سرمایه­گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران

سیاستهای اقتصادی (نامه مفید )

ايران

30-3

12

105

بهار و تابستان 95

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، محمدتقی نظرپور و مهدی جعفری

64

جریان اطلاعات و پیش­بینی پذیری بازده سهام

دانش مالی و تحلیل اوراق بهادار

ايران

33-15

8

27

پاییز 1394

ISC

محمد رحیمی و ابوالفضل شاه آبادي

65

تاثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب

مدیریت توسعه فناوری

ايران

178-151

3

1

تابستان 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و راضیه داوری کیش

66

تاثير عوامل درون سازماني و برون سازماني(سياستهاي کلان اقتصادي) بر رفتار کارآفرينانه مدیران مياني دانشگاه هاي منتخب ايران

فرایند مدیریت و توسعه

ايران

84-63

28

3

پاییز 1394

ISC

ابوالفضل شاه­آبادي، شقایق شهبازی و حسین سهرابی وفا

67

نهادها و صادرات و واردات (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد(

راهبردهای بازرگانی

ايران

72-57

12

6

پاییز و زمستان 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ، بهزاد امیری و سارا ساری گل

68

اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

سیاستهای اقتصادی (نامه مفید)

ايران

128-99

11

103

بهار و تابستان1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، راضیه داوری کیش و حامد صادقی

69

تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای عضو گروه دی هشت

نظریه های کاربردی اقتصاد

ايران

118-93

2

3

پاییز 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و بهزاد امیری

70

تاثير حکمراني خوب بر آزادي اقتصادي کشورهای منتخب منطقه منا

اقتصاد و توسعه منطقه ای

ايران

288-246

22

9

بهار و تابستان 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مهسا گنجي

71

تاثير حقوق مالکيت فکري بر توزيع درآمد کشورهاي درحال­توسعه و توسعه­يافته منتخب: رهيافت پانل ديتا

نظریه های کاربردی اقتصاد

ايران

82-63

1

4

بهار 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي وسارا ساري گل

72

مطالعه تجربي برهم­کنش نهادها و متغيرهاي استاندارد اقتصادي در توضيح فرآيند رشد درآمد سرانه

پژوهشها و سياستهاي اقتصادي

ايران

202-179

23

73

بهار 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و عبداله پورجوان

73

وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي با تأکيد بر مکانيسم آزادي اقتصادي

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

ايران

98-79

5

20

پاییز 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حامد صادقي

74

رعایت اصول حکومت علوی بسترساز تحقق اهداف حکومت و بهبود شاخص­های حکمرانی

نهج البلاغه

ايران

22-1

3

10

تابستان 1394

ISC

ابوالفضل شاه­آبادي و زینب زرین نعل

75

بررسی اثرات بهبود فضای کسب و کار بر صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي: مطالعه موردي كشورهاي منتخب گروه G77

پژوهشنامه علوم اقتصادی

ايران

59-47

9

30

بهار 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، سیدآرش ولی‌نیا و یونس سلمانی

76

تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران

مدلسازی اقتصادی

ايران

66-47

9

30

تابستان 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و راضیه داوری کیش

77

تاثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق وتوسعه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه

سیاست علم و فناوری

ايران

46-35

7

2

تابستان 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و صبا سلیمی

78

تعیین­کننده­های اجتماعی و اقتصادی اشتغال در کشورهای اسلامی دی هشت

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

ايران

119-99

2

6

بهار و تابستان 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، بهزاد امیری و راضیه داوری کیش

79

تأثير امنیت اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو گروه G77

پژوهشنامه بازرگانی

ايران

149-115

19

76

پاییز1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ، بهزاد امیری و هانیه ثمری

80

تاثیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی و تحقیق و توسعه خارجی بر رشد بهره وري کل عوامل توليد بخش کشاورزي

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

ايران

114-93

3

9

بهار 1393

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مصطفي اميري

81

تاثير سرمايه انساني بر نوآوري کشورهاي منتخب سازمان کنفرانس اسلامي

پژوهشنامه بازرگاني

ايران

22-1

18

70

بهار 1393

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، حامد صادقي و بهزاد اميري

82

بررسي فرضيه منافع مغز در ايران

سياستهاي اقتصادي(نامه مفيد)

ايران

160-133

10

101

تابستان 1393

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و رقيه پوران

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

منابع طبيعي و حکمراني(رويکرد پانل GMM)

تحقيقات مدلسازي اقتصادي

ايران

32-1

4

16

تابستان 1393

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و عبداله پورجوان

85

بررسي تاثير حکمراني بر توزيع درآمد کشورهاي اسلامي(با تاکيد بر انديشه­­هاي امام علي(ع))

نشريه نهج البلاغه

ايران

15-1

2

6

تابستان1393

ISC

ابوالفضل شاه آبادي وسارا ساري گل

86

تاثير آزادي اقتصادي، سياسي و مدني بر مهاجرت(با تاکيد بر مهاجرت نخبگان)

مجلس و راهبرد

ايران

70-41

21

77

بهار 1393

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و آمنه جامه بزرگي

87

تأثير ثبات سياسي و آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب توسعه‌يافته و درحال‌توسعه

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

ايران

76-54

4

16

پاییز 1393

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و زهره بهاری

88

نقش کارائی سیستم قضائی در سیستم کسب و کار

دانشنامه حقوق اقتصادی

ايران

128-103

20

5

بهار و تابستان 1393

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و رقیه پوران

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

تأثير توسعه مالي بر فقر در کشورهاي اسلامي گروه دي هشت

برنامه ريزي و بودجه

ايران

42-27

14

4

زمستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و بهزاد اميري

91

بررسي تأثير زيرساخت­هاي اقتصادي بر گردشگري: رويکرد پانل ديتا

برنامه ریزی و توسعه گردشگری

ايران

43-25

2

7

زمستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و علي سياح

92

بررسي و مقايسه اثر وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي ايران و نروژ

مدلسازي اقتصادي

ايران

43-21

7

22

تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حامد صادقي

93

نظريه حکمراني خوب از ديدگاه نهج­البلاغه

نشريه نهج البلاغه

ايران

20-1

1

2

تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و آمنه جامه بزرگي

94

تاثير مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوري (رهيافت پانل ديتا)

علوم اجتماعی مشهد

ايران

170-149

10

2

پاییز و زمستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و آمنه جامه بزرگي

95

نهادها و رشد اقتصادي: مطالعه پانل ديتا

اقتصاد و تجارت نوين

ايران

135-113

8

32-31

1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و عبداله پورجوان

96

بررسي عوامل موثر بر خوداشتغالي در اقتصاد ايران

پژوهشهاي اقتصادي

ايران

109-91

13

1

بهار 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و طيبه خاتمي

97

بررسي تاثير انباشت هزينه هاي تحقيق و توسعه داخلي و خارجي (از کانال واردات) بر صادرات غيرنفتي اقتصاد ايران

اقتصاد

و تجارت نوين

ايران

131-109

8

30-29

تابستان و پاییز 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي وسهيلا ميرزا بابازاده

98

بررسي اثر متغيرهاي قيمتي بر روي ريسک سيستماتيک بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشها و سياستهاي اقتصادي

ايران

104-89

21

67

پاییز 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، محمد کاظم نظيري و سحر حواج

99

ابداعات و اشتغال: مطالعه موردي کشورهاي منتخب سازمان کنفرانس اسلامي

نامه مفيد

ايران

100-87

9

2

تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و بهزاد اميري

100

اثر سرريز تحقيق وتوسعه خارجي و سرمايه انساني بر کارايي فني عوامل توليد

پژوهشنامه بازرگاني

ايران

172-149

17

68

پاییز 1392

ISC

حميد سپهردوست، ابوالفضل شاه آبادي و عليرضا شجاعي

101

تاثير آزادي اقتصادي بر مهاجرت نخبگان از كشورهاي منتخب G77 به ايالات متحده آمريکا

پژوهشنامه بازرگاني

ايران

181-153

17

67

تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و آمنه جامه بزرگي

102

بررسي تأثير نابرابري درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه

تحقيقات مدلسازي اقتصادي

ايران

72-51

3

12

تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، محمدکاظم نظيري و مرتضي نعمتي

103

تاثير حکمراني بر رشد بيکاري کشورهاي منتخب توسعه يافته و درحال توسعه

پژوهشها و سياستهاي اقتصادي

ايران

164-147

21

65

بهار 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، نيما نيلفروشان و مريم خالقي

104

تاثير نظام نوآوري بر مهاجرت نخبگان در كشورهاي منتخب خاور­ميانه

جامعه شناسي اقتصادي و توسعه

ايران

101-73

2

1

بهار و تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و آمنه جامه بزرگي

105

تاثير ترکيب سرمايه انساني بر همگرايي فناوري کشورهاي منتخب توسعه­يافته و درحال توسعه

پژوهشهای اقتصادي کاربردي

ايران

50-29

1

1

1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و ندا بهرامي شکيب

106

بررسي تأثير مولفه هاي اقتصاد دانش محور بر ارتقاء بهره­وري کل عوامل توليد کشورهاي منتخب اسلامي

اقتصاد و توسعه منطقه اي

ايران

22-1

20

5

بهار و تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و فاطمه کيميايي

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

بررسي تعيين­کننده­هاي قيمتي و غيرقيمتي بهره­وري کل عوامل بخش کشاورزي ايران

روستا و توسعه

ايران

22-1

15

4

زمستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، عبداله پورجوان و اقدس علي پور

109

تعيين کننده هاي عرضه و تقاضاي بازار برنج ايران

تحقيقات اقتصاد کشاورزي

ايران

160-139

4

1 ( 13)

بهار 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مريم اسمعيل بگي

110

نرخ بازدهي فعاليتهاي تحقيق و توسعه و سرمايه گذاري فيزيکي در اقتصاد ايران طي دوره 1385-1338

اقتصاد پولي و مالي

(دانش و توسعه)

ايران

212-192

19

4

پاییز و زمستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

111

بررسي رابطه علّي بهره­وري کل عوامل و نرخ بيکاري در اقتصاد ايران

پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي

ايران

58-35

2

7

تابستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و زهرا خاني

112

تاثير حمايت از حقوق مالكيت فكري بر مهاجرت نخبگان از کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته

سياست علم و فناوري

ايران

98-87

5

1

پاييز 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، حميدد سپهردوست و آمنه جامه بزرگي

113

تعيين کننده ي عرضه و تقاضاي گوشت قرمز در ايران

تحقيقات اقتصاد کشاورزي

ايران

62-39

4

16

زمستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و زهرا تشکري

114

تاثير چرخه هاي انتخاباتي بر رشد هزينه هاي بهداشت عمومي كشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته (2010-1994)

تحقيقات مدلسازي اقتصادي

ايران

116-95

3

9

پاييز 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، محمدکاظم نظيري و نيما نيلفروشان

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

بررسي رابطه متقابل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و تجارت در ايران

پژوهشنامه بازرگاني

ايران

28-1

16

62

بهار 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و رقيه پوران

117

بررسي نقش سرريز فناوري (از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات کالا) بر صادرات صنعتي اقتصاد ايران

نامه مفيد

ايران

112-95

18

93

زمستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و شيلان شيخ آقائي

118

رابطه حکمراني با شاخص­هاي توسعه اقتصادي-اجتماعي کشورهاي برگزيده

علوم اجتماعي دانشگاه مشهد

ايران

75-53

9

2

پاییز و زمستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و عبداله پورجوان

119

منابع انتقال فناوري و رشد اقتصادي در ايران

پژوهشها و سياستهاي اقتصادي

ايران

52-33

19

59

پاييز 1390

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حسن سجادي

120

بررسي نقش دموکراسي و حقوق مالکيت بر جريان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي کشورهاي D8 و G7

پژوهشنامه بازرگاني

ايران

183-163

15

60

پاييز 1390

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و زهرا احمدي روشن

121

نقش مهاجرت مغزها بر بهره وري کل عوامل اقتصاد ايران (1385-1345)

رفاه اجتماعي

ايران

444-411

11

42

پاییز 1390

ISC

ابوالفضل شاه آبادي وصفيه پورمتقي آلماني

122

نقش مولفه هاي دانش در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي ايران

روستا و توسعه

ايران

125-105

14

4

زمستان 1390

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و فاطمه بشيري منظم

123

تأثير اقتصاد دانش محور بر بهره­وري نيروي کار کشورهاي درحال توسعه

سياستهاي اقتصادي(نامه مفيد)

ايران

120-111

17

84

تابستان 1390

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و بهزاد اميري

124

بررسي عوامل تعيين کننده شدت تحقيق وتوسعه کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته: رهيافت پانل ديتا

سياست علم و فناوري

ايران

108-95

4

1

پاييز 1390

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و آرش حيدري

125

تاثير توسعه مالي بر بهره وري کل عوامل در ايران

اقتصاد و تجارت نوين

ايران

133-111

6-7

23-24

زمستان 89 و بهار 90

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و پريسا فعلي

126

بررسي رابطۀ توسعۀ واسطه هاي مالي و ارزش افزوده بخش کشاورزي اقتصاد ايران

اقتصاد و توسعه کشاورزي مشهد

ايران

508-496

24

4

زمستان 1389

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حسين محمودي

127

نقش رشد بهره وري کل عوامل در رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران

دانش و توسعه

ايران

29-1

18

31

تابستان 89

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

128

حکمراني و عملکرد بخش کشاورزي

روستا و توسعه

ايران

204-181

13

4

زمستان 1389

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و عبداله پورجوان

129

تاثير عوامل نهادي بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو گروه D8

اقتصاد و تجارت نوين

ايران

75-49

6

21-22

تابستان و پاييز 1389

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و هاني دهقاني

130

بررسي و محاسبه اثرات مستقيم و غيرمستقيم مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي ايران از طريق کانال هاي مستقيم و غيرمستقيم

پژوهشنامه بازرگاني

ايران

46-1

14

55

تابستان 1389

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و رقيه پوران

131

تاثير مولفه هاي دانش بر بهره­وري کل عوامل کشورهاي منتخب عضو سازمان همکاري اسلامي

اقتصاد و تجارت نوين

ايران

60-37

5

20-19

زمستان 1388 و بهار 1389

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و بهزاد اميري

132

تاثير عوامل نهادي بر صادرات غيرنفتي کشورهاي اسلامي عضو گروه D8

اقتصاد و تجارت نوين

ايران

118-97

5

17-18

تابستان و پاييز 1388

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، هاني دهقاني و سهيلا ميرزا بابازاده

133

بررسي اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي ايران)

پژوهشنامه بازرگاني

ايران

64-35

13

52

پاييز 1388

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و رقيه پوران

134

نقش انباشت تحقيق و توسعه ي داخلي و خارجي بر رشد بهره وري کل عوامل توليد بخش صنعت

اقتصاد و تجارت نوين

ايران

38-18

4

14

پاييز 1387

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و اميد رحماني

135

اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تجارت بين الملل و سرمايه انساني بر بهره وري کل عوامل اقتصاد ايران

جستارهاي اقتصادي

ايران

134-99

4

7

بهار و تابستان 1386

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

136

بررسي اثر فعاليتها و سياستهاي اقتصادي دولت بر رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي (مطالعه موردي اقتصاد ايران)

پژوهشنامه اقتصادي

ايران

212-181

7

26

پاييز 1386

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

137

تعيين کننده هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران

جستارهاي اقتصادي

ايران

126-85

3

5

بهار و تابستان 1385

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و عبداله محمودي

138

منابع رشد بخش صنايع و معادن اقتصاد ايران

جستارهاي اقتصادي

ايران

80-55

2

4

پاييز و زمستان 1384

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

139

بررسي عوامل موثر بر فرار مغزها (مطالعه موردي ايران)

پژوهشنامه بازرگاني

ايران

82-39

10

39

تابستان 1384

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ، محمد حسين کريم کشته و عبد اله محمودي

140

منابع رشد اقتصاد ايران

نامه مفيد

ايران

42-19

11

48

تير 1384

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

141

بررسي اثر بهره وري کل عوامل بر قدرت رقابت پذيري (مطالعه موردي ايران)

نامه مفيد

ايران

170-139

10

45

آذر و دي 1383

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

142

بررسي عوامل تعيين کننده بهره وري کل عوامل اقتصادي در ايران

نامه مفيد

ايران

58-27

9

38

مهر و آبان 1382

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

 

موجودي سرمايه بخش خصوصي و رشد درونزا (مطالعه موردي ايران)

نامه مفيد

ايران

122-101

8

31

مهر و آبان 1381

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

 

بررسي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي ايران

نامه مفيد

ايران

200-169

7

27

پاييز 1380

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

 

بررسي اثر فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي و خارجي بر بهره وري کل عوامل توليد ايران

پژوهشنامه بازرگاني

ايران

68-29

5

18

بهار 1380

ISC

اکبر کميجاني و ابوالفضل شاه آبادي

 

منابع رشد بخش کشاورزي ايران طي سالهاي 42 تا 85

روستا و توسعه

ايران

147-125

12

4

زمستان 1388

ISC

ابوالفضل شاه آبادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأليف يا تصنيف کتاب

رديف

عنوان کتاب

نوع فعاليت

ناشر

تاريخ انتشار يا پذيرش ** براي چاپ

اسامي همکاران به ترتيب

(شامل نام متقاضي)

تأليف

تصنيف

مجموعه كتاب همانند دائره المعارف

1

نهاد و اقتصاد دانش بنیان از منظر اقتصاد مقاومتی

*

 

 

نورعلم

1398

ابوالفضل شاه آبادی، مهدی جعفری و وحید امیدی

2

روش تحقیق (دستورالعمل پروپوزال نویسی در مدیریت) (چاپ اول و دوم)

*

 

 

نورعلم

1396

بهناز خوش طینت و ابوالفضل شاه آبادی

3

روش تحقیق (دستورالعمل پروپوزال نویسی در مدیریت) (چاپ اول و دوم)

*

 

 

نورعلم

1396

بهناز خوش طینت و ابوالفضل شاه آبادی

4

نهاد و اقتصاد دانش بنیان از منظر اقتصاد مقاومتی

*

 

 

نورعلم

1398

ابوالفضل شاه آبادی، مهدی جعفری و وحید امیدی

 

رديف

عنوا ن مقاله

نام نشريه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

تاريخ انتشار

شماره و تاريخ گواهي پذيرش **

ج- نمايه علمي معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

سال

شماره

1

تاثیر جهانی­شدن از سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر تاب­آوری اقتصاد

سیاستهای راهبردی و کلان

ايران

 

 

 

پذيرش چاپ

ISC

ابوالفضل شاه­آبادی، حسین راغفر

و ساناز گهرازه

2

تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرات فرش در ایران)

بررسیهای بازرگانیکاوشهای مدیریت بازرگانیه داخلی و خارجی یا کنفرانس ارسال نگردیده است و تا اعلام نتیجه از سوی فصلنامه به مجلات دیگر ارسال نخواه

ايران

56-40

16

90

مرداد و شهریور 1397

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و فائزه مقیمی

3

تاثیر مولفه­های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج­البلاغه

سیاستهای راهبردی و کلان

ايران

120-101

6

ویژه نامه

1397

ISC

ابوالفضل شاه­آبادي و زینب زرین نعل

4

مدیریت منابع طبیعی(از کانال شاخص نهادی حکمرانی) بر شاخص خوشبختی کشورهای منتخب اوپک در مقایسه با نروژ

راهبرد توسعه

ايران

89-60

 

51

پاییز 1396

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، فریبا مهری و راضیه داوری کیش

5

اقتصاد سياسي، محيط كسب و كار و سرمايه خصوصي؛ مطالعه موردي: كشورهاي عضو گروه D8 و G7

راهبرد توسعه

ايران

104-72

 

47

پاییز 1395

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و سارا ساری گل و حمید تنهایی

6

چالشها و فرصتهاي وضعيت بلوغ و آمادگي الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با کشورهاي منتخب اسلامي و توسعه يافته در راستاي توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي

راهبرد توسعه

ايران

184-149

 

41

1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و مهسا گنجي

7

تأثیر حکمرانی بر آزادی اقتصادی کشورهای عضو گروه­های G7 و D8

سیاستهای راهبردی و کلان

ايران

148-123

3

12

زمستان 1394

ISC

ابوالفضل شاه­آبادی و سارا ساری­گل و حمید تنهایی

8

نقش نوآوري و فعاليت هاي تحقيق و توسعه در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي ايران

راهبرد توسعه

ايران

68-52

 

44

زمستان 1394

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، فاطمه بشيري منظم و فریبا مهری تلیایی

9

مقايسه تاثير نوآوري بر صادرات مبتني بر فناوري برتر ايران با کشورهاي منتخب سند چشم انداز

رشد فناوري

ايران

54-45

10

38

بهار 1393

ISC

ابوالفضل شاه­آبادي و هانيه ثمري

10

فرصت­ها و چالش­هاي سرمايه­گذاري داخلي در راستاي تحقق جهاد اقتصادي

راهبرد توسعه

ايران

166-140

 

37

بهار 1393

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ومهسا گنجي

11

تاثير فضاي کسب و کار بر جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي منطقه منا

اطلاعات سياسي اقتصادي

ايران

121-108

27

291

بهار 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، سارا ساري گل و آمنه جامه بزرگي

12

بررسي و مقايسه تاثير فناوري بر صادرات کشاورزي کشورهاي منتخب آسيايي و اروپايي با ايران

راهبرد توسعه

ايران

240-207

 

35

1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و سارا ساري گل

13

اثير مولفه هاي نوين دانش بر شاخص آزادي اقتصادي (مقايسه كشورهاي منتخب سند چشم انداز با توسعه يافته)

راهبرد توسعه

ايران

159-131

 

36

1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي ومهسا گنجي

14

بررسي و مقايسه تاثير نوآوري بر توزيع­ درآمد کشورهاي­­ اوپک و کشورهاي منتخب توسعه­يافته

رشد فناوري

ايران

14-2

9

35

تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي وسارا ساري گل

15

بررسي تاثير مهاجرت نخبگان بر قابليت توليد نوآوري در كشورهاي منتخب منطقه چشم انداز

نامه سياست علم و فناوري

ايران

70-59

3

3

تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و آمنه جامه بزرگي

16

بررسي ارتباط بين ثروتهاي نفتي و نوآوري در اقتصاد ايران از کانال قيمتهاي نسبي

راهبرد توسعه

ايران

216-187

 

34

تابستان 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حامد صادقي

17

ارزيابي جالش ها و فرصتهاي رقابت پذيري ايران در مقايسه کشورهاي منطقه در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله

نامه سياست علم و فناوري

ايران

84-63

3

2

بهار 1392

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حامد صادقي

18

بررسي ارتباط مولفه هاي جمعيت شناختي و شاخص هاي نوآوري در کشورهاي منتخب پرجمعيت و کم جمعيت

راهبردتوسعه

ايران

87-49

 

32

زمستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و هانيه ثمري

19

بررسي نقش حکمراني بر سرمايه گذاري داخلي کشورهاي منطقه منا طي دوره زماني (2000-2009)

اطلاعات سياسي اقتصادي

ايران

91-87

26

290

زمستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، آمنه جامه بزرگي و سارا ساري گل

20

اثرات سرريز فناوري از کانال سرمايه­گذاري مستقيم خارجي بر عملکرد بخش صنعت

رشد فناوري

ايران

25-13

9

33

زمستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي، آرش ولي نيا و زهرا انصاري

21

ارتباط مولفه­هاي جمعيت شناختي و شاخص­هاي نوآوري: مطالعه موردي کشورهاي منتخب پرجمعيت و کم جمعيت

جمعیت

ايران

64-37

 

82-81

زمستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و هانيه ثمري

22

رابطه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نوآوري ايران در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز

رشد فناوري

ايران

42-32

8

30

بهار 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و نيما نيلفروشان

23

اثر قيمتهاي نسبي عوامل و بهره­وري کل عوامل بر نرخ بيکاري اقتصاد ايران

راهبرد ياس

ايران

90-64

 

30

تابستان 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و زهرا خاني

24

تاثير فضاي کسب و کار و حکمراني بر جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران

اطلاعات سياسي اقتصادي

ايران

203-186

 

287

بهار 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حامد صادقي

25

بررسي نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات بر عملکرد صادرات کشورهاي اسلامي گروه دي هشت

بررسيهاي بازرگاني

ايران

83-64

10

54

مرداد و شهريور 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حامد صادقي

26

بررسي عوامل تعيين­کننده اقتصاد دانش­بنيان: روش­شناسي KAM

صنعت و توسعه فناوري

ايران

47-38

 

1

بهار و تابستان 1391

 

ابوالفضل شاه آبادي و آرش حيدري

27

بررسي نقش نوآوري و رقابت پذيري بر عملکرد صادرات کشورهاي اسلامي گروه دي هشت

راهبرد ياس

ايران

160-136

 

31

پاييز 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حامد صادقي

28

بررسي تاثيرحقوق مالکيت فکري بر صادرات

رشد فناوري

ايران

21-11

8

32

پاييز 1391

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و فريماه رحيمي

29

اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا

رشد فناوري

ايران

20-10

7

28

پاييز 90

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و سارا ساري گل

30

تاثير حقوق مالکيت فکري و نوآوري بر رشد اقتصادي کشورهاي 15G

راهبرد ياس

ايران

115-79

 

28

زمستان 1390

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و زهرا خاني

31

ارزيابي وضعيت رقابت پذيري کشورهاي عضو اوپک: با تاکيد بر مؤلفه هاي نوآوري محور

رشد فناوري

ايران

15-3

8

29

زمستان 1390

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و حامد صادقي

32

بررسي رابطه متقابل سرمايه‌انساني، سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ خارجي ، تجارت و قدرت رقابت پذيري اقتصاد ايران

بررسيهاي بازرگاني

ايران

92-77

 

49

مهر و آبان 1390

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و رقيه پوران

33

بررسي و مقايسه عوامل تعيين کننده نوآوري در گروه هاي دي هشت و جي هفت

راهبرد ياس

ايران

148-115

 

26

تابستان 90

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و آرش حيدري

34

بررسي رابطه مهاجرت مغزها با متغيرهاي اقتصاد کلان ايران

راهبرد ياس

ايران

120-99

 

24

زمستان 89

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و رقيه پوران

35

حکمراني، رقابت پذيري و رشد اقتصادي کشورهاي منتخب

راهبردياس

ايران

168-129

 

22

تابستان 89

ISC

ابوالفضل شاه آبادي و عبداله پورجوان

   

 

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

شهر محل دانشگاه

تاريخ اخذ

مدرک تحصيلي

کارشناسي

علوم اقتصادي

تهران

تهران

ايران

1371

کارشناسي ارشد

علوم اقتصادي (اقتصاد صنعتی و برنامه ریزی صنعتی)

تهران

تهران

ايران

1374

دکتراي تخصصي

علوم اقتصادي(توسعه اقتصادی – اقتصاد بین الملل)

تربيت مدرس

تهران

ايران

1380