دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سرپرست کمیته مشاور عالی وزیر بازرگانی 1377-1379

مشاور معاون وزیر بازرگانی 1380-1385

مدیر گروه اقتصاد 1387-1389

عضو شورای پژوهشی شورای شهر همدان 1392-1394

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده 1397-1399

رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1399 تاکنون