دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

اقتصاد کلان یک در مقطع کارشناسی

اقتصاد كلان 1 ((Macroeconomics (1)

تعداد واحد: 3

حل تمرين: دارد

نوع درس: اصلي

پيش­نياز: کلیات علم اقتصاد

هدف درس: آموزش تحليل­هاي اقتصادي در سطح كلان

رئوس مطالب:

كلّيات: روش­شناسي اقتصاد كلان مبتني بر كلّي سازي متغيرها (روش­شناسي اقتصاد كلان در مقابل روش­شناسي اقتصاد خرد

 موضوعات و اهداف اقتصاد کلان: رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، تراز پرداختها و...

تقسیم بندی اقتصاد کلان به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

دسته بندي متغيرها در اقتصاد كلان (متغيرهاي جریان و انباشت، متغيرهاي برونزا و دورنزا، متغيرهاي اسمي و حقيقي

جریان دایره وار تولید و در آمد و تبین تعاملات مابین بخش خانوارها و بنگاه­ها و ارتباط مابین بازارهای کالا و خدمات، بازار پول و بازار مالی در قالب مدل دوبخشی

جریان دایره وار تولید و در آمد و تبین تعاملات مابین بخشها و ارتباط مابین بازارهای کالا و خدمات، بازار پول و بازار مالی در قالب مدل سه بخشی

جریان دایره وار تولید و در آمد و تبین تعاملات مابین بخشها و ارتباط مابین بازارهای کالا و خدمات، بازار پول، بازار مالی و بازار ارز در قالب مدل چهار بخشی

حسابداری درآمد ملی

ü      مقدمه: اهمیت محاسبه تولید و درآمد ملی

ü      تولید محصول و پرداخت به عوامل تولید

ü      محاسبه تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، تولید خالص ملی، درآمد ملی به قیمت جاری و ثابت

ü      مفهوم سال پایه، درآمد شخصی و درآمد قابل تصرف

ü      اندازه گیری تولید ناخالص ملی با روشهای متداول

ü      مشکلات اندازه گیری تولید ناخالص ملی

ü      حسابداری ملی برای اقتصاد ایران با توجه به درآمد نفتی دولت و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری

ü      اجزای تقاضای کل: مصرف خصوصی، سرمایه گذاری خصوصی، مخارج دولت و صادرات و واردات

شاخص­های مهم در اقتصاد کلان

ü      مقادیر اسمی و حقیقی در اقتصاد کلان

ü      مفهوم شاخص و کاربرد آن

ü      انواع شاخص­های لاسپیرز، پاشه و فیشر

ü      انواع شاخص قیمت ازجمله شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص ضمنی تولید

ü      اندازه گیری نرخ تورم و بیکاری

مدلهای در آمد - مخارج کینزی 

ü      الگوی ساده کینزی تعیین درآمد در اقتصاد بسته

ü      محصول تعادلی و تقاضای کل

ü      تابع مصرف کینزی

ü      درآمد و محصول تعادلی در یک الگوی ساده کینزی

ü      ثبات تعادل تحلیل ایستای مقایسه ای و پویا

ü      ضریب فزاینده در الگوی دوبخشی

ü      تعیین درآمد در الگوهای سه بخشی و چهاربخشی

ü      استخراج ضریب فزاینده در الگوهای سه بخشی و چهاربخشی

ü      تثبیت کنندگان خودکار

ü      سیاست مالی در الگوی ساده کینزی تعیین درآمد

تعادل بازار کالا و پول مدلهای IS-LM 

ü      تعادل در بازار کالا: استخراج منحنی IS

ü      عوامل موثر بر شیب و موقعیت منحنی IS

ü      ضریب فزاینده بازار کالا

ü      تعادل در بازار پول: استخراج منحنی LM

ü      عوامل موثر بر شیب و موقعیت منحنی LM

ü      تعادل همزمان بازار کالا و پول و بررسی کارایی سیاستهای پولی و مالی

ü      استخراج تقاضای کل با استفاده از چارچوب IS-LM

ü      عوامل موثر بر شیب و انتقال منحنی تقاضای کل

ü      ضریب فزاینده در دستگاه IS-LM

ü      سیاست پولی و مالی در چارچوب الگوی IS-LM

ü      بررسی منحنی IS و LM در حالات حدی

 

منابع:

شاکری، عباس (1398). نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان. رافع، تهران

رحمانی، تیمور (1389). اقتصاد کلان. جلد اول، انتشارات برادران، تهران

دورنبوش، رودیگر، فیشر، استنلی و استارتز، ریچارد (1392). اقتصاد کلان. ترجمه یداله دادگر و محمدرضا منجذب، نشر آسیم، تهران.

Mankiw, N. G. (2012). Macroeconomics, 8th, edition, Worth Publishers, New York.

Hubbard, R. G., Obrien, A. P. & Rafferty, M. (2012). Macroeconomics. Pearson, Boston.

 


اقتصاد کلان دو در مقطع کارشناسی

اقتصاد كلان 2 ((Macroeconomics (2)

تعداد واحد: 3

حل تمرين: دارد

نوع درس: اصلي

پيش­نياز: اقتصاد کلان 1

هدف درس: آموزش تحليل­هاي اقتصادي در سطح كلان

رئوس مطالب:

مروری اجمالی بر مباحث حسابداری ملی

مروری اجمالی بر چارچوب IS-LM

مروری بر سیاستهای پولی و مالی در چارچوب الگوی IS-LM

عرضه کل

ü      استخراج منحنی عرضه نیروی کار و عوامل تعیین کننده شیب و موقعیت منحنی تقاضای نیروی کار

ü      استخراج منحنی تقاضای نیروی کار و عوامل تعیین کننده شیب و موقعیت منحنی تقاضای نیروی کار

ü      تعادل در بازار کار

ü      استخراج منحنی عرضه کل در حالت کلاسیک، عمومی کینز، حدی کینزی و رکود کامل

ü      عوامل تعیین کننده شیب و موقعیت منحنی عرضه کل

نظریات عرضه کینزی­های جدید، چسبندگی قیمت و دستمزد

ü      اطلاعات ناقص

ü      مشکل شکست در هماهنگی

تاثیر شوک عرضه بر قیمت و محصول تعادلی

الگوی عرضه و تقاضای کل (AD-AS)

ü      تعادل جزئی و عمومی در اقتصاد کلان

ü      عرضه کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت

ü      عرضه کل کلاسیکی

ü      عرضه کل کینزی

ü      عرضه کل و مکانیزم تعدیل قیمت

ü      تعادل عمومی در اقتصاد کلان، درآمد و سطح قیمت در تعادل

بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی با استفاده از الگوی عرضه و تقاضای کل

ü      کارایی تاثیر سیاستهای پولی و مالی در حالات مختلف عرضه کل

ü      تاثیر سیاستهای سمت عرضه بر متغیرهای کلان اقتصادی

ü      سیاست درآمدی

تعادل همزمان بخش داخل و خارج اقتصاد کلان در فضای اقتصاد باز

ü      تراز پرداختها و نرخ ارز

ü      تراز پرداختها و جریان سرمایه

ü      رژیم های نرخ ارز ثابت و شناور

ü      استخراج منحنی IS در مدل چهار بخشی

ü      استخراج منحنی BP و عوامل تعیین کننده شیب و موقعیت آن

ü      تعادل در الگوی IS-LM-BP

ü      تاثیر کارایی سیاستهای پولی و مالی در فضای نرخ ارز ثابت و شناور در قالب الگوی IS-LM-BP

ü      استخراج منحنی تقاضای کل در فضای اقتصاد باز

ü      بررسی کارایی سیاستهای پولی و مالی در الگوی AD-AS در فضای اقتصاد باز

 

منابع:

شاکری، عباس (1398). نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان. رافع، تهران

رحمانی، تیمور (1389). اقتصاد کلان. جلد اول، انتشارات برادران، تهران

دورنبوش، رودیگر، فیشر، استنلی و استارتز، ریچارد (1392). اقتصاد کلان. ترجمه یداله دادگر و محمدرضا منجذب، نشر آسیم، تهران.

برانسون، ویلیام (1376). تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری، نشر نی، تهران.

Mankiw, N. G. (2012). Macroeconomics, 8th, edition, Worth Publishers, New York.

Hubbard, R. G., Obrien, A. P. & Rafferty, M. (2012). Macroeconomics. Pearson, Boston.


 اقتصاد کلان سه در مقطع کارشناسی


اقتصاد كلان 3 ((Macroeconomics (3)

تعداد واحد: 3

حل تمرين: دارد

نوع درس: اصلي

پيش­نياز: اقتصاد کلان 2

هدف درس: آموزش تحليل­هاي اقتصادي در سطح كلان

رئوس مطالب:

مروری بر تعادل عمومی در اقتصاد کلان

نظریه های مصرف

ü      نظریه مصرف کینزی

ü      الگوی بین دوره ای نظریه فیشر

ü      نظریه مصرف چرخه زندگی مودیگلیانی

ü      نظریه مصرف درآمد دائمی فریدمن

ü      نظریه مصرف دوزنبری

ü      مصرف در حالت عدم اطمینان با انتظارات عقلائی

ü      تاثیر نرخ بهره و بازار سهام بر مصرف

ü      کاربرد نظریه­های مصرف بر کارایی سیاستهای کلان اقتصادی

سرمایه گذاری

ü      مفاهیم سرمایه، سرمایه گذاری خالص و ناخالص و انواع سرمایه گذاری

ü      تقاضا برای سرمایه و جریان سرمایه گذاری

ü      انباشت سرمایه مطلوب

ü      مالیات و نرخ اجاره سرمایه

ü      اثر سیاستهای پولی و مالی بر انباشت سرمایه مطلوب

ü      عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری

ü      الگوی شتاب ساده و انعطاف پذیر

ü      نظریه سرمایه گذاری کینز

ü      نظریه سرمایه گذاری نئوکلاسیکها

ü      نظریه سرمایه گذاری q توبین

ü      عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری ماشین الات و تجهیزات، ساختمان و موجودی انبار

تقاضای پول

ü      تعریف و ماهیت پول

ü      کارکرد وظایف پول

ü      تئوری تقاضای پول کینز

ü      تئوری تقاضای پول توبین

ü      تئوری تقاضای پول توبین بامول

ü      تئوری تقاضای پول فریدمن

عرضه پول و بانک مرکزی

ü      پایه پولی

ü      ضریب فزاینده پول

ü      بانک مرکزی و کنترل حجم پول

ü      انواع ابزارهای اعمال سیاست پولی

ü      اهداف نهایی و میانی بانک­های مرکزی

ü      استخراج منحنی LM در وضعیت درونزایی پول و بررسی کارایی سیاستهای پولی و مالی

تحلیل بیکاری و تورم

ü      انواع تعریف از بیکاری

ü      اندازه گیری بیکاری

ü      هزینه­های بیکاری

ü      نرخ بیکاری طبیعی

ü      تعریف تورم

ü      علل تورم

ü      هزینه­های تورم

ü      اقتصاد سیاسی چرخه­های تجاری و چرخه­های انتخاباتی

ü      عوامل تعیین کننده تورم در فضای الگوی AD-AS

ü      استخراج منحنی فیلیپس کوتاه مدت و بلندمدت

ü      عوامل انتقال دهنده منحنی فیلیپس

ü      ارتباط منحنی فیلیپی و عرضه کل

عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی

ü      حسابداری رشد

ü      تابع تولید و عوامل موثر بر رشد اقتصادی

ü      نظریه رشد برونزا و بررسی تعادل در وضعیت پایدار

ü      نظریه رشد درونزا

ü      مقایسه نظریه های رشد برونزا و درونزا

آشنایی با نظریات و الگوهای جدید در اقتصاد کلان

 

منابع:

شاکری، عباس (1398). نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان. رافع، تهران

رحمانی، تیمور (1389). اقتصاد کلان. جلد اول، انتشارات برادران، تهران

دورنبوش، رودیگر، فیشر، استنلی و استارتز، ریچارد (1392). اقتصاد کلان. ترجمه یداله دادگر و محمدرضا منجذب، نشر آسیم، تهران.

برانسون، ویلیام (1376). تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری، نشر نی، تهران.

Mankiw, N. G. (2012). Macroeconomics, 8th, edition, Worth Publishers, New York.

Hubbard, R. G., Obrien, A. P. & Rafferty, M. (2012). Macroeconomics. Pearson, Boston.