دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استاد گروه اقتصاد 
                            

 

دكتري (Ph.D) : دکتری تخصصی اقتصاد (گرایش اقتصاد بین الملل و گرایش توسعه اقتصادی)

كارشناسي ارشد: علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد پولی)

كارشناسي : اقتصاد

 

آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

تلفن: +98 21 88058491

دورنگار : +98 21 88047842

   پست الکترونیک: a.shahabadi@alzahra.ac.ir , ab.shahabadi@gmail.com