زینب شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

مدیر داخلی دو فصلنامه علمی-پژوهشی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (نامه علوم اجتماعی سابق)، دانشگاه تهران(۱۳۹۲-۱۳۹۷)

عضو پژوهشکده مطالعات اقتصادی، دانشگاه الزهرا(۱۳۹۷-تاکنون)