زینب شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات

 • پسادكتری: خوشه دانش بنیان صنایع دستی مدرن: با تاکید بر کارآفرینی زنان، دانشگاه الزهرا(۱۳۹۷-۱۳۹۸)
 • دكتري (Ph.D): جامعه شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران(۱۳۹۲-۱۳۹۷)،رتبه اول دانش آموختگان، رساله با درجه عالی
 • كارشناسي ارشد: علوم اجتماعی، دانشگاه تهران(۱۳۹۰-۱۳۹۲)،رتبه اول دانش آموختگان،پایان نامه با درجه عالی
 • كارشناسي: علوم اجتماعی، دانشگاه تهران(۱۳۸۶-۱۳۹۰)،رتبه اول دانش آموختگان

زمینه های تدریس

 • جامعه شناسی اقتصادی
 • جامعه شناسی کارآفرینی
 • جامعه شناسی کار و شغل
 • جامعه شناسی صنعتی
 • جامعه شناسی مصرف
 • جامعه شناسی جهان سوم
 • جامعه شناسی سازمانها
 • جامعه شناسی هنرها
 

علایق پژوهشی

 • کارآفرینی زنان
 • کنش های اقتصادی
 • تحلیل شبکه های اجتماعی
 • کنش های مجازی
 • اقتصاد خلاق و اقتصاد هنر