زینب شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا


طرح درس ها

جامعه شناسی صنعتی: /Portals/896/%20%20%20%20.pdf

جامعه شناسی اقتصادی:/Portals/896/%20%20%20%20_1.pdf

جامعه شناسی کارآفرینی:/Portals/896/%20%20%20%20_1.pdf

جامعه شناسی مصرف:/Portals/896/%20%20%20%20_1.pdf

جامعه شناسی کارو شغل: /Portals/896/%20%20%20%20%20%20.pdf

تامین و رفاه اجتماعی: /Portals/896/%20%20%20%20%20.pdf

جامعه شناسی جهان سوم: /Portals/896/%20%20%20%20%20_1.pdf

جامعه شناسی هنرها:/Portals/896/%20%20%20%201_1.pdf

جامعه شناسی سازمانها:/Portals/896/%20%20%20%20_1.pdf

برنامه درسی

نيمسال اول ۱۳۹۷

 • کارشناسی: مبانی جامعه شناسی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

نيمسال دوم ۱۳۹۷

 • کارشناسی: مبانی جامعه شناسی ۲، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد: زن در هنر، گروه زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

 

نيمسال اول ۱۳۹۸

 • کارشناسی: مبانی جامعه شناسی، گروه برنامه ریزی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی: جامعه شناسی کار و شغل، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی: جامعه شناسی هنر، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی: جامعه شناسی توسعه شهری، گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

نيمسال دوم ۱۳۹۸

 • کارشناسی: جامعه شناسی صنعتی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی: جامعه شناسی صنعتی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی: تامین و رفاه اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی ارشد: زن در هنر، گروه زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی: مبانی جامعه شناسی، گروه تاریخ، دانشکده معارف، دانشگاه الزهرا

 

نيمسال اول ۱۳۹۹

 • کارشناسی: جامعه شناسی کار و شغل، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی: جامعه شناسی کارآفرینی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی:جامعه شناسی جهان سوم، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی:جامعه شناسی سازمانها، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی: مبانی جامعه شناسی، گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی: مبانی جامعه شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا

 

نيمسال دوم ۱۳۹۹

 • کارشناسی: جامعه شناسی اقتصادی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی:جامعه شناسی مصرف، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی:جامعه شناسی صنعتی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی: تامین و رفاه اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی ارشد: زن در هنر، گروه زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

 

نيمسال اول ۱۴۰۰

 • کارشناسی:جامعه شناسی مصرف، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی: اقتصاد ایران، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی:جامعه شناسی کارآفرینی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی:جامعه شناسی جهان سوم، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی: جامعه شناسی سازمانها، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی ارشد: زن در هنر، گروه زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا