زینب شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

دکتر زینب شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه علوم اجتماعیپسادكتری:خوشه دانش بنیان صنایع دستی مدرن: با تاکید بر کارآفرینی زنان، دانشگاه الزهرا(۱۳۹۷-۱۳۹۸)

دكتری (Ph.D):جامعه شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران(۱۳۹۲-۱۳۹۷)،رتبه اول دانش آموختگان، رساله با درجه عالی

كارشناسي ارشد:علوم اجتماعی، دانشگاه تهران(۱۳۹۰-۱۳۹۲)،رتبه اول دانش آموختگان،پایان نامه با درجه عالی

كارشناسي:علوم اجتماعی، دانشگاه تهران(۱۳۸۶-۱۳۹۰)،رتبه اول دانش آموختگانآدرس:تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، خیابان دانشگاه، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:ze.shafiei@alzahra.ac.ir

پست الکترونیک :zeinab.shafiei@gmail.com