زینب شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

دکتر زینب شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه علوم اجتماعیپسادكتری:خوشه دانش بنیان صنایع دستی مدرن: با تاکید بر کارآفرینی زنان، دانشگاه الزهرا(۱۳۹۷-۱۳۹۸)

دكتری (Ph.D):جامعه شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران(۱۳۹۲-۱۳۹۷) ،رتبه اول در بین تمامی دانش آموختگان مقطع دکتری، رساله با درجه عالی

كارشناسي ارشد:علوم اجتماعی، دانشگاه تهران(۱۳۹۰-۱۳۹۲)، رتبه اول در بین تمامی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، پایان نامه با درجه عالی

كارشناسي:علوم اجتماعی، دانشگاه تهران(۱۳۸۶-۱۳۹۰)،رتبه اول در بین تمامی دانش آموختگان مطقع کارشناسیآدرس:تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، خیابان دانشگاه، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:ze.shafiei@alzahra.ac.ir

پست الکترونیک :zeinab.shafiei@gmail.com