یسرا شادمان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

یسرا شادمان

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهرا(س)

 

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات

پست الکترونیک :y.shadman@alzahra.ac.ir