پریسا شاد قزوینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مدیر گروه نقاشی 1383-1385

مدیر پژوهش دانشکده هنر از 1390-1392

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1381-1382

مدیرگروه نقاشی 1390-1392

عضو هیئت ممیزه دانشگاه از طرف دانشکده هنر 1394 تاکنون 

دبیر کمیته منتخب دانشکده هنر در دانشگاه الزهرا(س) 1395 تاکنون