امیره سید فرجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر امیره سید فرجی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مهندسی برق

دكتري (Ph.D) : دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي ارشد: دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي : دانشگاه صنعتی شریف


آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده برق

تلفن: داخلی 2176

دورنگار :

پست الکترونیک :  sfaraji@alzahra.ac.ir