فریبا سیدان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

جامعه شناسی زنان( محل اخذ: دانشگاه تهران)

عنوان پایان نامه دکتری:

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بروز بیماریهای روانی زنان(  افسردگی و اضطراب)


كارشناسي ارشد:جامعه شناسی ( محل اخذ: دانشگاه تهران) 


عنوان پایان نامه  کارشناسی ارشد:

بررسی تاریخی موانع رشد علوم تجربی در ایران(دوران صفویه و قاجار)كارشناسي :پژوهشگری اجتماعی( محل اخذ: دانشگاه تهران)


زمینه های تدریس

 تحولات خانواده و نظریه های آن،جامعه شناسی خانواده،جامعه شناسی تاریخی خانواده.  


 بهداشت و سلامت زنان،جامعه شناسی پزشکی ، جنسیت و توسعه، جامعه شناسی جنسیت.


  روش تحقیق کیفی،روش تحقیق کمی .