فریبا سیدان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر فریبا سیدان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مطالعات

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) : 

جامعه شناسی زنان   ( محل اخذ : دانشگاه تهران)

   كارشناسي ارشد:

جامعه شناسی    (محل اخذ: دانشگاه تهران)  

   كارشناسي :

پژوهشگری اجتماعی  ( محل اخذ: دانشگاه تهران)


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

   تلفن:88058491-021

   دورنگار :88058491-021

   پست الکترونیک :  fariseyedan@gmail.com