دکتر مهوش سیفعلی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مهوش سیفعلی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی


دكتري Universiti Putra Malaysia (UPM) : PhD

كارشناسي ارشد: دانشگاه شهید بهشتی

كارشناسي : دانشگاه رازی

 

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ......

تلفن:

دورنگار :

پست الکترونیک : masaifalid@yahoo.com