دکتر مهدی سیف برقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 


    Arrow Left Red PNG Transparent Clip Art Image | Gallery ... زمینه های اصلی تدریس و تحقیق:

 

     1- مکان یابی تسهیلات
     2- مدیریت زنجیره تامین

 

 


    Arrow Left Red PNG Transparent Clip Art Image | Gallery ... سایر زمینه های تدریس و تحقیق:

 

     1- تجزیه و تحلیلی تصمیم گیری
     2- برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
     3- ارزیابی کار و زمان
     4- زبان تخصصی مهندسی صنایع
     5- مدیریت بازاریابی