دکتر مهدی سیف برقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مهدی سیف برقی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه صنایع

دكتري (Ph. D):  مهندسی صنایع

كارشناسي ارشد: مهندسی صنایع  

كارشناسي: مهندسی صنایع- تجزیه و تحلیل سیستم ها

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 02188030662

دورنگار :  02188067895

پست الکترونیک : m.seifbarghy@alzahra.ac.ir

ا

ا

  لینک صفحات شخصی:

Scimet-Alzahra University

Google Scholar

Research Gate

Academia

Linkedin

Publons

Figshare

Zenodo

Scopus

Beprss

Orcid