دکتر مهدی سیف برقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مهدی سیف برقی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه صنایع

دكتري (Ph. D):  مهندسی صنایع

كارشناسي ارشد: مهندسی صنایع  

كارشناسي: مهندسی صنایع- تجزیه و تحلیل سیستم ها

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 02188030662

دورنگار :  02188067895

پست الکترونیک : m.seifbarghy@alzahra.ac.ir

ا

ا

 زمینه های مشاوره در حوزه فناوری:

1-مدیریت زنجیره تامین و لجستیک SCM & Logistics

2-کارسنجی و زمانسنجی و فاکتورهای انسانی

3-بهبود بهره وری و نظام آراستگی

4-طراحی کارخانه و چیدمان تسهیلات

5-برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

6-عارضه یابی سازمانی

7-طراحی سیستم های منابع انسانی

8-طراحی سیستمهای نگهداری و تعمیرات، کنترل کیفیت، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی

 

  لینک صفحات شخصی:

Scimet-Alzahra University

Google Scholar

Research Gate

Academia

Linkedin

Publons

Figshare

Zenodo

Scopus

Beprss

Orcid