مریم صیاد شیرازی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

http://staff.alzahra.ac.ir/portals/941/Icons/2dot2b.gif?ver=1394-05-12-152436-163مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي
-صیادشیرازی، مریم (۱۳۸۸). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری و عاطفی دانش­ آموزان: آشنایی با اختلالات اضطرابی دانش­ آموزان و راه­های مقابله با آن در مدرسه. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، ۱۷، ۴۰-۴۳.
-صیادشیرازی، مریم (۱۳۸۸). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری و عاطفی دانش ­آموزان؛ دانش ­آموزان بی­ انگیزه در مدرسه و راهبردهای افزایش انگیزش. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، (۱۸) ۴۲-۴۳.
-صیادشیرازی، مریم (۱۳۸۸). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری و عاطفی دانش ­آموزان: كودكان بیش­ فعال همراه با نارسایی در توجه. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، ۱۶، ۳۸-۴۱.
-صیادشیرازی، مریم (۱۳۸۹). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری و عاطفی دانش ­آموزان؛ آشنایی با سوگ در كودكان و روش­های برخورد با آن. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، ۲۲، ۴۲-۴۵.
-صیادشیرازی، مریم (۱۳۸۹). راهبردهای رویارویی با مشکلات كودكان و نوجوانان: لج­بازی كودكان. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، ۲۱، ۴۹.
-صیادشیرازی، مریم (۱۳۹۰). راهبردهای رویارویی با مشکلات كودكان و نوجوانان: چگونه فرزندانی مستقل پرورش دهیم؟. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، ۲۳، ۵۶-۵۸.
-صیادشیرازی، مریم (۱۳۹۰). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری دانش ­آموزان: مشاجره­ های بین فرزندان، علل و راهکارهای مقابله. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، پیاپی ۲۵، ۵۲.
-صیادشیرازی، مریم (۱۳۹۱). دروغ، فرار از واقعیت؛ دروغ­گویی كودكان و راه­های مقابله با آن. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، ۲۷، ۵۰-۵۲.
-صیادشیرازی، مریم (۱۳۹۱).كمال­گرایی در كودكان و راهكارهای مواجهه با آن. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، پیاپی ۲۸، ۵۰.
-خدایاری­ فرد، محمد؛ صیادشیرازی، مریم (۱۳۹۴). اثربخشی خانواده­ درمانی شناختی-رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعه موردی. فصلنامه رویش روان­شناسی، ۴ (۱۰)، ۲۵-۴۰.
-اژه ­ای، جواد؛ صیادشیرازی، مریم؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ کسایی اصفهانی، عبدالرحیم (۱۳۹۷). مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی رفتاری بر كاهش علائم اضطراب مادران دارای كودكان اتیسم. مجله روان­شناسی ایرانی، ۲۲ (۱)، ۳-۲۱.
 -صیادشیرازی، مریم؛ رمضانی، محمدآرش؛ تقوا، هدیه (۱۴۰۲).درک درد هیجانی در تجربه زیسته زنان دارای تجارب آسیب زای دوران کودکی. مجله علوم روانشناختی، ۲۲ (۱۲۱)، ۹۳-۱۰۷.
http://staff.alzahra.ac.ir/Portals/941/Icons/2dot2b.gif?ver=1394-05-12-152436-163 مقالات ارائه شده در کنفرانس­های علمی
 -صیادشیرازی، مریم؛ کرمی، ابوالفضل؛ گلزاری، محمود (۱۳۸۵). بررسی رابطه بین شیوه­ های فرزندپروری و هویت دینی. دومین کنگره آسیب­ شناسی خانواده در ایران. تهران:‌ دانشگاه شهید بهشتی.
 -خدایاری­ فرد، محمد؛ صیادشیرازی، مریم (۱۳۹۳). اثربخشی خانواده درمانی شناختی –رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعه موردی. اولین کنگره ملی روان­شناسی خانواده: گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده. اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز.
http://staff.alzahra.ac.ir/portals/941/Icons/2dot2b.gif?ver=1394-05-12-152436-163 داوری مقالات
-داوری مقالات مجله علمی-پژوهشی «مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان» دانشگاه الزهراء (س) در سال­های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.
-داوری مقالات فصلنامه علمی «مطالعات زن و خانواده» دانشگاه الزهراء (س) در سال­ ۱۴۰۱.
http://staff.alzahra.ac.ir/portals/941/Icons/2dot2b.gif?ver=1394-05-12-152436-163 طرح­های پژوهشی
-صیادشیرازی، مریم (۱۴۰۱). درک درد هیجانی در تجربه زیسته زنان دارای تجارب آسیب­ زای دوران کودکی (پژوهش کیفی). تهران: دانشگاه الزهراء(س).
http://staff.alzahra.ac.ir/Portals/941/Icons/2dot2b.gif?ver=1394-05-12-152436-163 کتب تألیف/ترجمه شده
ماکسول، جان (۲۰۰۳). افراد موفق چگونه می­ اندیشند؟. مریم صیادشیرازی (مترجم). تهران: آدینه، ۱۳۹۱.