مریم صیادشیرازی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

-روان­ درمانگر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهراء )س( از مهر 1378 تاکنون.

-همکار اجرایی همایش آموزشی «دختران، تهران و آسیب­های پیش رو» در دانشگاه الزهراء (س) در سال­1384.

-مدیر فنی واحد بهزیستی مركز مشاوره باران از سال 1384 تا 1385.

-همکاری در پروژه آموزش پیش از ازدواج در دانشگاه الزهراء (س) در سال­های 1384 و 1385.

-مسئول مستندسازی همایش مقابله با ایدز در دانشگاه الزهراء (س) در سال 1385.

-همکاری در برنامه اردوی آموزشی- تفریحی مهارت­های زندگی برای دانشجویان در سال 1386.

-همکاری در اجرای کارگاه­های پیش از ازدواج در دانشگاه الزهراء (س) در سا­ل­های 1386، 1387 و 1388.

-همکاری با دانشگاه در برگزاری کارگاه­های مهارت­های زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود در سال­های 1388 و 1389.

-همکاری در اجرای کارگاه­های پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه کارکنان دانشگاه از سوی مرکز مشاوره دانشجویی و دفتر طرح و برنامه دانشگاه الزهراء (س) در تیرماه 1390.

-همکاری در طرح پایش سلامت روان دانشگاه الزهراء (س) از سال 1395 تاکنون.

-مسئول برگزاری دوره آموزشی مداخله در بحران برای مسئولین خوابگاه­های دانشگاه الزهراء (س) در سال 1396.

-مسئول اجرایی کمیته مداخله در بحران دانشگاه الزهراء (س) در سال 1397.

-همکاری با مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) در طرح خداقوت و برگزاری کارگاه­های آموزشی برای دانشجویان جدیدالورود در سال 1397.

-مشارکت در اجرای طرح­های بدیع و پیام با مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) در سال 1398.

-مدیر تخصصی وبینار مشاوره و روان­ درمانی به شیوه مجازی ویژه درمانگران و مشاوران دانشگاه­های دولتی سراسر کشور در سال 1399.

-مشارکت و همکاری در اجرای موفق همایش آسیب، مهارت و مصونیت/ مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهراء (س).