علی ستاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : فلسفه تعلیم و تربیت

كارشناسي ارشد: برنامه ریزی آموزشی

كارشناسي :  ادبیات فارسی

 

زمینه های تدریس

   فلسفه آموزش و رورش

مکاتب و آراء تربیتی

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

   منطق

   روش تحقیق