جواد سرخوش ، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

شماره

سال

1.

 

فرق مخصِّص لبّی و لفظی در اعتبار عام نسبت به شبهات مصداقیّه

 

مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)

11و12

پاییز و زمستان 1371

2.

شروط صحّت شرط

 

مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)

15و16

پاییز و زمستان 1374

3.

گامی در جهت تقریب مبانی کلامی مذاهب اسلامی

مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)

33

بهار 1379

4.

بررسي فقهي شرط خيار ضمن نكاح

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

دوره49 شماره2

1398

5.

ماهیت داوری در دعوای طلاق

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی

23

تابستان1397

6.

بررسی لوث و ماهیت آن در قانون و محاکم ایران

فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه

4

1396

7.
قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران
دو فصلنامه علمی تخصصی آموزه های حقوقی گواه 6 بهار و تابستان1397
8. علت تعارض آراي شوراي نگهبان در مسئله خسارت تاخير تاديه دانش حقوق عمومي مجله علمی پژوهشی شورای نگهبان 27

بهار 1399

9. اشكاليه منع حرمان الاحفاد من ارث الجدبعد موت الاب و البحث عن حلول دراسات في العلوم الانسانية- دانشگاه تربیت مدرس شماره3 پاییز 1399
10. بررسي دلالت ادله اجتهادي بر اصل لزوم در عقود فقه جعفري و حقوق نوين 4 اردیبهشت1395
11. كاربردهاي اصول عمليه در حقوق مدني ايران علوم انساني و هنر 97 1394
12.  بررسي جايگاه حقوق تربيتي كودك در فقه و قانون مدني فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي 63

بهار1400

13. موارد لزوم اطاعت زوجه از زوج در فقه اماميه مباحث بانوان شيعه 27 90/11/02
14. an introduction to the Jurisprudence Principles of citizenship rights by emphasizing on the legal struture CALIFORNIA LAW REVIEW

شماره مجله2004199

شماره2
1395(2016)
15. Check the condition of choice in the marriage Recht  and  Psychiatrie

شماره مجله2014091

شماره 1

1395(2016)
16. Encumbrance temporary marriage license ruling in critics Recht  and  Psychiatrie

شماره مجله2014091

شماره 1
1395(2016)
17. time lapse in civil and criminal trial Recht  and  Psychiatrie

شماره مجله2014091

شماره 1
1395(2016)
 
 

 

مقالات همایش ها

1 مقايسه رجوع موصي از وصيت با حق فسخ هفتمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم انساني، مديريت و كارآفريني 1399
2 تعارضات اخلاقي در خانواده و راهكارهاي بررسي آنها ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران 1399
3 بررسي احكام رضاعت در فقه اسلامي چهارمين كنفرانس بين المللي پزوهشهاي ديني علوم اسلامي فقه و حقوق در ايران و جهان اسلام 1399
4 تاثير زمان و مكان بر مصاديق نشوز زوجه ششمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران 1399
5 موارد و مباني جنايت عمدي بدون قصاص در فقه اماميه نخستين كنفرانس ملي حقوق فقه و فرهنگ 1399
6

بررسي ازدواج دوجنسه در فقه اماميه و تطبيق آن با حقوق انگلستان

نخستين كنفرانس ملي حقوق فقه و فرهنگ 1399
7 بررسي حكم و ماهيت تجاوز جنسي در فضاي مجازي در فقه و حقوق ايران نخستين كنفرانس ملي حقوق فقه و فرهنگ 1399
8 اعاده حيثيت از منظر حقوق جزاي اسلامي و فقه اماميه نخستين كنفرانس ملي حقوق فقه و فرهنگ 1399
9 تبيين ماهيت اصلاح مجرم و مصاديق آن در تاثيرگذاري توبه در محاكم نخستين كنفرانس ملي حقوق فقه و فرهنگ 1399
10 تبيين ماهيت قرار منع تعقيب متهم و نسبت آن با راي بر برائت وي نخستين كنفرانس ملي حقوق فقه و فرهنگ 1399
11 قاعده نفي سبيل بر محسنان و توجه سوگند به ايشان نخستين كنفرانس ملي حقوق فقه و فرهنگ 1399
12 بررسي فقهي و حقوقي تهاتر و تقاص و ماهيت آنها سومين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي،حقوق و فرهنگ عامه 1399
13 تبيين فقهي و حقوقي قاعده الحاكم ولي الممتنع و جريان قاعده مزبور در حقوق خانواده در قانون مدني ايران سومين كنفرانس ملي حقوق در چشم انداز 1404 1399
14 كاوشي در بهداشت و سلامت روان بر پايه مفاهيم روانشناختي اسلامي ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني،اقتصاد و حسابداري ايران 1399
15 تبيين قاعده بطلان ربح ما لم يضمن با پديده ثبات مالكيت از منظر شهيد صدر پنجمين همايش بين المللي فقه و حقوق،وكالت و علوم اجتماعي 1399
16 بررسي مجازات اختلاس در حقوق ايران سومين كنفرانس ملي حقوق در چشم انداز 1404 1399
17 تاثيرگذاري جنسيت در مجازات مجرم در فقه و حقوق ايران سومين كنفرانس ملي حقوق در چشم انداز 1404 1399
18 واكاوي قاعده لا ضرر در حقوق مالي زوجه سومين كنفرانس ملي حقوق در چشم انداز 1404 1399
19 ثبوت يا عدم ثبوت حق شفعه در اموال منقول پنجمين همايش بين المللي فقه و حقوق، وكالت و علوم اجتماعي 1399
20 مسئوليت كيفري جرائم و جنايات ارتكابي مست با رويكردي به آراء امام خميني)ره( پنجمين همايش بين المللي فقه و حقوق، وكالت و علوم اجتماعي 1399
21 بررسي استحقاق يا عدم استحقاق اجرت حضانت براي مادر در پرتو قاعده احترام از منظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه چهارمين كنفرانس بين المللي علوم اسلامي و پژوهش هاي ديني و حقوق 1399
22 بررسی تفاوت آثار طلاق و فسخ و انفساخ نكاح در پرتو تبيين ماهيت نكاح نخستين كنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ 1399
23 امکان تبدیل قصاص نفس به قصاص اعضا هفتمين همایش ملی مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم انساني، مديريت و كارآفريني ايران 1399
24

عوامل موثر در بیداری اسلامی در پرتو آیات و روایات

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام

1398

25

عوامل موثر در بیداری اسلامی در پرتو آیات و روایات

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

1398

26

بررسی ارث زوجه در طلاق خلع مریض

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام

1398

27

نقش علم به عزل وکیل در تاثیر گذاری عزل

چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

1398

28

بررسی فقهی از بین بردن جنین های آزمایشگاهی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام

1398

29

مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون مجازات سال 1392

نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران 1404

1398

30

ارتباط نظام حقوق جزایی با نظام اخلاقی دراسلام

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

1398

31

سنجش وقف پول واثرگذاری آن بر اشتغال زایی

اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی

1398

32

احکام فقهی حقوقی اهداء اعضاء محکومین به اعدام

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

1398

33 تعارض يا عدم تعارض اعلام اسامي مجرمان با اصل شخصي بودن مجازات ها دومين كنگره بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم انساني و اسلامي 1398
34

تنافی جوازشرعی هایمنوپلاستی و حقوق زوج

چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

1398

35 نگاهي بر بيع استصناع از ديدگاه مذاهب اسلامي كنفرانس بين المللي حقوق ساخت 1398
36 جواز يا عدم جواز فروش حق ارتفاق به صورت جداگانه از عين پنجمين كنفرانس ملي توانمندسازي جامعه در حوزه علوم انساني و مطالعات مديريت 1398

37

مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر وکیل

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران

1397

38

بررسی تطبیقی قانون حمایت خانواده سال 53 با 91

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

1397

39

تحلیل فقهی وحقوقی ماهیت جهیزیه واحکام ومصادیق آن

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

1397

40

بررسی فقهی قاعده اقدام در اذن به نرم افزارهای تلفن همراه برای دسترسی به اطلاعات شخصی

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها

1397

41

آزادی های زن در رفتارهای پس از ازدواج

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

1397

42

ارزیابی فمنیسم در فقه امامیه

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

1397

43

بررسی فقهی اخذ مالیات مضاعف بر صنایع و واحدهای اقتصادی آلاینده

سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

1397

44

اتوپسی و علم تشریح از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

1397

45

بررسی فقهی حقوقی مشروعیت دریافت هزینه دادرسی در دعاوی

دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

1397

46

عقود تملیکی بدون عوض

چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1397

47

بررسی مبانی و علل الغای مجازات اعدام در اتحادیه اروپا

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

1397

48

بررسی افلاس و تاثیر آن بر دیون موجل مفلس

دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

1397

49

تحریم نکاح به سبب لعان و احرام

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

1397

50

تحریم نکاح به سبب لعان و احرام

چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1397

51

حقوق شهروندی و مدیریت شهری

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق

1397

52

آثار سکوت در دعاوى قضایی نزد فقه امامیه

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

1397

53

ارتباط اخلاق و سیاست

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی

1397

54

باز پژوهی تفاوت آثار طلاق و فسخ نکاح

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)

1397

55 شناخت كافر ذمي، معاهد و مستامن و حقوق مدني آنان در اسلام با رويكردي بر نظرات امام خميني(ره) دومين همايش بين المللي مطالعات جهاني علوم انساني با رويكرد فرهنگي- اجتماعي 1397
56 اخلاق در آموزش و تربيت چهارمين كنفرانس بين المللي علوم تربيتي و روانشناسي 1397
57 بررسي اعتبار لفظ ، صحت و نفوذ نكاح در فقه اسلامي كنفرانس ملي تعليم و تربيت، روانشناسي، حقوق و مطالعات فرهنگي-اجتماعي 1397

58

ماهیت جبران خسارت بدنی در فقه و قانون مجازات

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی

1396

59

درجه بندی جرایم و مبنای آن

سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

1396

60

حکم فقهی و حقوقی تعاملات زن و مرد با یکدیگر

همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب

1396

61

حکم سرقت از فرزند در مذاهب خمسه

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

1396

62

تبیین جایگاه عقل به عنوان یکی از منابع فقه امامیه

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

1396

63

دفع افسد به فاسد

سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

1396

64

تفاوت ماهیت جرم وتخلف

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

1396

65

جبران خسارت بدنی در فقه اسلام و قانون مجازات

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

1396

66

تعارض یا عدم تعارض ضمان عاقله با اصل شخصی بودن مجازات ها

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

1396

67

بررسی جایگاه نظریه کارشناسی در دادرسی کیفری

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

1396

68

دفاع مشروع در برابر مامور دولت

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

1396

69

شروع به جرم، جرم عقیم و محال با نگاه به مساله تجری

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

1396

70

ضرورت حفظ آبرو و شخصیت زندانی از منظر فقه

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

1396

71

قتل در فراش در فقه و حقوق ایران

همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

1396

72

بررسی موارد پرداخت دیه از بیت المال نزد فریقین و قانون مجازات

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

1396

73

تعویق احکام جزایی

سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

1396

74 موارد پرداخت ديه از بيت المال نزد فريقين و قانون مجازات اسلامي دومين كنگره بين المللي علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1396

75

بررسی احکام، کارکردها و جایگاه مسجد

کنگره ملی نماز و سلامت روان

1395

76

مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه درانشاء حکم

کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

1395

77

بررسی احکام، کارکردها و جایگاه مسجد

اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

1395

78

تبیین حکم فقهی اعدام در فقه وقانون مجازات اسلامی

اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

1395

79

جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت و آثار آن

اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

1395

80 خانواده، سياست و كاهش جرائم در عصر امروز همايش ملي قرآن و حقوق 1395
       
       
       
       
       
     

 

       
     

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

رديف

عنوان

ناشر

تاريخ نشر

نوع اثر

تأليف

ترجمه

تصحيح نسخه خطي

1.

ماذا جری علی بیت فاطمه (س)

انوار الهدی

1381

 

ترجمه از فارسی به زبان عربی

 

2.

اصول اندیشه فقهی حقوقی

بهنامی

1382

تالیف

 

 

3.

ترجمه بخشی از کتاب طب روحانی

انتشارات انجمن اولیا

و مربیان جمهوری

اسلامی ایران

1375

 

ترجمه از عربی به فارسی

 

4.

معیار استنتاج فقهی حقوقی یا اصول فقه: با نوآوری و دهها نقد بر برخی از آراء استاد مظفر و جناب آخوند خراسانی )جهت استفاده دانشجویان دکترا...(

بهنامی

1395

تصنیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

سایر پژوهش ها

  1.  

قواعد عمومی حاکم بر عقود إذنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه های حقوقی گواه

6

بهار و تابستان97