جواد سرخوش ، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   

دانشگاه الزهرا (س)

مدیریت گروه الهیات دانشگاه الزهراء(س)

سال 1369

دانشکده ادبیات و الهیات

معاون اداری مالی دانشکده ادبیات و الهیات

4 سال از سال 1376 تا حدود 1380

دانشکده الهیات

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات

به مدت یکسال

دانشگاه الزهرا (س)

عضویت کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه

به مدت 4 سال

دانشگاه الزهرا (س)

عضویت هیئت ممیزه دانشگاه الزهراء(س)

 

به مدت 4 سال