جواد سرخوش ، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


  دكتري (Ph.D) : فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

  كارشناسي ارشد پیوسته:   الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)
 

 

زمینه های تدریس

   فقه اسلامی

   حقوق