جواد سرخوش ، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 فقه 2

 فقه استدلالی2

 حقوق جزاي عمومي اسلامي

 

فایل ها و منابع درسی