جواد سرخوش ، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا 

جواد سرخوش ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : فقه و مبانی حقوق اسلامی

   كارشناسي ارشد پیوسته: الهیات و معارف اسلامی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692130

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک :j.sarkhosh@alzahra.ac.ir