زهرا صرفی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

رديف

محل خدمت

سمت

سال

1

دانشگاه قرآن و حدیث

کارمند دانشکده مجازی علوم حدیث

1382

2

دانشگاه قرآن و حدیث

دبیر صفحه فارسی سایت دانشکده علوم حدیث

1383

3

دانشگاه قرآن و حدیث

دبیر سایت دانشکده علوم حدیث

1384

4

دانشگاه الزهرا س

عضو شوراهای آموزشی و پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات

از سال 1394

5

دانشگاه الزهرا س

نماینده ناظر تحصیلات تکمیلی در جلسات متعدد دفاع پایان نامه دانشجویان گروه علوم قرآن و حدیث

از سال 1395