زهرا صرفی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  سردبیر سایت دانشکده علوم حدیث(یک سال :1384)

  دبیر صفحه فارسی سایت دانشکده علوم حدیث(یک سال:1383)

کارمند دانشکده مجازی علوم حدیث(1382) 

  عضو شوراهای آموزشی و پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء