زهرا صرفی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

                          

درس مفردات قرآن کارشناسی

 

درس اصول و مقدمات تفسیر قرآن 

 

درس ماخذشناسی تفاسیر قرآن

 

درس روش تحقیق و ماخذشناسی کارشناسی ارشد 

 

درس مفردات قرآن کارشناسی ارشد