زهرا صرفی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زهرا صرفی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه گروه علوم قرآن و حدیث

 

   دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي : علوم حدیث

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن: 85692114

   دورنگار : 88058923

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@sarfi