ناهید سنجری فارسی پور  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

          دکتر ناهید سنجری فارسی پور استاد گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه الزهرا

 

تلفن:021-88048931

 فاکس:02188048931

ایمیل:nsanjari@alzahra.ac.ir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        English

       Google scholar ID: https://scholar.google.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7145-9009

                   Publons ID: https://publons.com

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  آمار  دانشگاه شیراز1373

كارشناسي ارشد:   آمار 1365 دانشگاه شیراز

كارشناسي :آمار 1363 دانشگاه شیراز

 

زمینه های تدریس

   آمار ریاضی-نمونه گیری-رگرسیون-مدلهای خطی-آنالیز چند متغیره - استنباط آماری-آماربیزی-بیومتری-چند متغیره گسسته