پروین صمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


پروین صمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار


   دكتري (Ph.D) :......مطالعات برنامه درسی و آموزشی.......

   كارشناسي ارشد:.....برنامه ریزی آموزشی، الهیات(فقه و حقوق)........

   كارشناسي :..مدیریت و برنامه ریزی آموزشی....


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.....09132179542........

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@