هاجر سلیمی نمین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


هــــاجــــر ســــلــــیــــمــــی نــــمــــیــن

عــضــو هــیــات عـلـمـی دانــشــگــاه الــزهــرا

دانــشــجــوی دکــتــرای پـــژوهـــش هـــنـــر

عضو پیوسته انجمن تصویرگران کـتـاب کـودک ایـران

عــضــو انجـمن عـلمی پژوهـش­های هـنـری ایـران

دانشجوی دکتری تخصصی Ph.D: پژوهش تصویر سازی - پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران


کارشناسی ارشد: 1388- تصویرسازی - پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران

پروژه: تصویرسازی بیست فریم از واقعه عاشورا

رساله: تئوری حل خلاقانه مساله ـ تریز ـ در هنر


کارشناسی : 1380 - ارتباط تصویری - پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران

پروژه: طراحی تایپ فیس مدرن ملهم از خط کوفی

رساله: بررسی تاریخچه خط کوفی و تاثیرات آن بر گرافیک معاصر