شهزاد صالحی پور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


شهزاد صالحی پور، عضو هیات علمی  رشته کتابت و نگارگری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)

 
مربی  گروه نقاشی


   دكتري (Ph.D) :.............

   كارشناسي ارشد:.............

   كارشناسي :......


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@