مسعود ساغریچیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مسعود ساغریچیان

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


استادیار گروه مهندسی کامپیوتر


   دكتري (Ph.D) : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران (90-95)

   كارشناسي ارشد: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران (88-90) 

   كارشناسي : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران (84-88)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی

   تلفن:.............

   پست الکترونیک : m<DOT>sagharichian<AT>alzahra<DOT>ac<DOT>ir

                                                masoud<DOT>saghar<AT>gmail<DOT>com