خدیجه سفیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

 1. سفيري  ٬خديجه ٬ "نگاه جنسيتی به کار و رابطه آن با توسعه انساني" مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسي مشهد سال 1380 علمی- پژوهشی
 2. سفيري٬ خديجه  ٬"جنسيت و تبعيض دستمزد در کانادا " مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا سال1381 علمی- پژوهشی
 3. سفيري ٬خديجه ٬ "مسئله ای اجتماعی بنام اشتغال زنان " مقاله اي از کتاب  مسائل اجتماعي ايران                  انجمن جامعه شناسي ايران سال1383
 4. سفيري  ٬ خدیجه ٬  احمد ٬جعفرنژاد "عوامل درون سازمانی و رابطه آن با ارزيابی شغلي زنان "مجله مطالعات زنان ,شماره 1  سال1382 ، علمي و پژوهشي
 5. سفيري ٬ خديجه ٬" زن و توسعه "دانش مديريت " سال  1373 , علمی و پژوهشی
 6. سفيري٬  خديجه ٬ " بر رسي راه هاي ارتقاء علوم اجتماعي "يونسکو وزارت فرهنگ و اموزش عالي سال 1376
 7. سفيري ، خدیجه ٬ نیره ٬شريفي  "بررسي سلسله مراتب ارزشي دانشجويان و رابطه آن با گروه هاي مرجع "نامه علوم اجتماعي "  شماره 25 بهار 1384 ، علمي و پژوهشي
 8. سفيري،خدیجه ٬ مهناز جزايري "روابط خانوادگي و کنش مبتني بر دلبستگي عاطفي تعميم يافته در جوانان" مجله   جامعه شناسي ايران. شماره ۴.دوره ششم . زمستان 1384 ، علمي و پژوهشي
 9. سفيري، خدیجه ٬ عقیله ٬محمدي، " هويت جنسيتي مادران و دختران  شکاف يا تفاوت " مجله علوم اجتماعي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ، دوره دوم ـ شماره ۱- بهار1384 ٬ علمی و پژوهشی
 10. سفيري ، خدیجه ٬ مومنه ٬ ميرزامحمدي . " اعتماد به همسر : مطالعه موردي ، شهر تهران. مجله مطالعات اجتماعي( انجمن جامعه شناسي ايران) .شماره ۱ بهار 1385 ، علمي و پژوهشي
 11. سفيري، خدیجه ٬ مهجبین آباديان، " مديريت سياسي زنان تحليل محتوايي از رويکرد روزنامه ها" مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز . تابستان 1385 ، علمي و پژوهشي
 12. سفيري ، خدیجه ٬زهرا  زارع ، " احساس نا سازگاري نقش ها ی اجتماعي و خانوادگي در زنان" فصلنامه مطالعات زنان ،شماره ۲ بهار  سال 1385 ، علمي و پژوهشي
 13. سفيري ، خدیجه ٬ الهه ايماني ، " تحرک اجتماعي بين نسلي زنان در تهران ، فصلنامه پژوهش زنان ، مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران ،بهار 1385 ، علمي و پژوهشي
 14. سفيري ٬خديجه ، " علل و پيامد هاي افزايش دختران در دانشگاه ها " فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم 1385 ، علمي و پژوهشي
 15. سفيري ، خدیجه ٬ زهرا زارع ، " بررسي ارتباط کليشه هاي جنسيتي و تضاد نقش هاي زناشويي" پژوهشنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني. دانشگاه شهيد بهشتي. بهار ۱۳۸۶ ، علمي و پژوهشي
 16. سفیری , خدیجه ٬ معصومه غفوری , ّ بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران دو فصلنامه جوانان, فرهنگ و جامعه شماره دوم , 1388  
 17. سفیری ٬خدیجه و دیگران , ّ طراحی الگوی زن در تلویزیون بر اساس سند چشم انداز ّ فصلنامه دانش مدیریت, دوره 21, شماره 80 , بهار   1387  , علمی و پژوهشی
 18. سفیری ٬خدیجه ٬ کارکرد NGO های محله ای در تامین امنیت اجتماعی ٬ مجله مطالعات اجتماعی ایران٬ سال سوم شماره 4 1387٬   ٬ علمی و پژوهشی
 19. سفیری ٬خدیجه و دیگران ٬ برساخت اجتماعی اجرای مهریه در ایران ٬ فصلنامه علوم اجتماعی  دانشگاه علامه طباطبایی  شماره 44 ,    بهار 1388 ٬ علمی و پژوهشی
 20.  سفیری خدیجه ٬  راضیه آراسته ٬ بررسی رابطه سرمایه اقتصادی زنان و روابط دموکراتیک با همسرشان ٬ مجله تحقیقات زنان  1، 2  ؛ سال 1387 ٬ علمی و پژوهشی
 21. سفیری خدیجه ٬ مریم  صادقی ٬ مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی و عوامل موثر بر آن٬ مجله جامعه شناسی کاربردی( دانشگاه اصفهان )  سال 20 – شماره پیاپی 32- شماره 1 بهار 1388  ٬ علمی پژوهشی
 22. سفیری ٬ خدیجه ٬ ناهید هادیان ؛ بررسی رابطه ی تحقق انتظارات زنان متاهل از همسران شان با رضایت زناشویی  پژوهشنامه ی علوم اجتماعی  دانشگاه مازندران ؛شماره 34  نیمه اول 1388
 23. سفیری خدیجه ٬سارا  ایمانیان ٬ مطالعه ی جامعه شناختی مفاهیم سلامت و بیماری و رفتار های مرتبط با سلامتی نزد دانشجویان دختر ٬ دانشنامه علوم اجتماعی  دانشگاه تربیت مدرس ٬  دوره اول شماره 1 بهار 1388
 24. سفيري ٬ خدیجه  ٬ فاطمه  محرمي  " پيوند نا همسان همسري و اختلافات زناشويي" مجله مطالعات زنان ، زمستان1388 ٬ علمی و پژوهشی
 25. سفیری ٬ خدیجه  و دیگران ٬  سرمایه فرهنگی زنان و روابط با همسران ٬ مجله پژوهش زنان بهار 1389٬ ٬ علمی و پژوهشی
 26. سفیری ٬ خدیجه  ٬ مریم  زارعیان ٬ تاثیر شخصیت مستبدانه والدین بر مشارکت مدنی زنان ٬ مجله تحقیقات زنان ٬ 1388 ٬ بهار و تابستان ٬ علمی و پژوهشی
 27. سفیری ٬ خدیجه ٬ فاطمه  مدیری ٬ فرا تحلیل مطالعات اوقات فراغت و عوامل موثر بر آن ٬ نامه علوم اجتماعی٬ شماره 38 ٬ بهار و تابستان 1390 ٬ علمی و پژوهشی
 28. سفیری خدیجه ٬فاطمه  مدیری ٬ تفاوت های جنسیتی در اوقات فراغت ٬ مجله تحلیل اجتماعی ٬ شماره 4 زمستان 1389 ٬ علمی و پژوهشی
 29. سفیری خدیجه ٬ فاطمه  معماریانی٬ بررسی هویت ( دینی و ملی ) دختران و پسران مقطع متوسطه با تاکید بر پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده ٬ فصلنامه خانواده و پژوهش٬ شماره 3و4 1389٬ ٬ علمی و پژوهشی
 30.  سفیری خدیجه ٬ زهرا نعمت الهی ,رابطه ابزارهای جهانی شدن  و هویت دینی ,فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  ٬شماره 1 بهار 1391 علمی وپژوهشی
 31. سفیری خدیجه ٬ رقیه تمیز ٬ فرا تحلیل مشارکت اجتماعی٬ مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ٬ دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات ٬ شماره 11 تابستان 1390 ٬ علمی و پژوهشی
 32.  سفیری ٬ خدیجه ٬ سارا ایمانیان ٬ نقاشی و نگارش تکنیکی برای تحقیق با کودکان در علوم اجتماعی ٬مجله مطالعات اجتماعی ایران ٬شماره 2  تا بستان 1390 ٬ علمی و پژوهشی
 33. سفیری ٬ خدیجه ٬ ذبیح اله صدفی ٬ فرا تحلیل مطالعات و تحقیقات جنسیت و سرمایه اجتماعی ٬ جامعه شناسی کاربردی ٬ شماره سوم ٬ پاییز 1391 ٬ علمی و پژوهشی
 34.  سفیری ٬ خدیجه ٬ اکرم چشمه ٬ مسئولیت پذیری نوجوان و رابطه ان باشیوه های جامعه پذیری در خانواده ٬ دو فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش شماره 1 پاییز و زمستان 1390 ٬ علمی و ترویجی
 35. سفیری ٬خدیجه ٬ صدیقه عباسی٬ بررسی رابطه بین شغل زنان و سرمایه اجتماعی خانواده ٬ پژوهش نامه علوم اجتماعی ٬شماره 1 بهار 1390 علمی و پژوهشی
 36. سفیری ٬ خدیجه ٬ ذبیح اله صدفی ٬ خانواده و رسانه ٬ کتاب جامعه شناسی و رسانه ٬ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ٬ 1391
 37. سفیری٬خدیجه ٬ لیلا قرانی ٬ حمایت شبکه های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان ٬ فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ٬ شماره 26 بهار 1391 ٬ علمی و پژوهشی
 38. سفیری ٬خدیجه ٬ زهرا نعمت الهی ٬ جهانی شدن و هویت دینی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی ٬ فصلنامه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان ٬ شماره 3 ٬ پاییز 1391 علمی و پژوهشی
 39. سفیری ٬ خدیجه ٬ فاطمه  منصوریان ٬ هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی ٬ جامعه شناسی کاربردی شماره 1 ٬ 1393  علمی و پژوهشی-
 40. سفیری ٬ خدیجه و دیگران ٬ سنجش رابطه حمایت شبکه های اجتماعی غیر رسمی ورضایت شغلی زنان شهر اردبیل ٬ فصلنامه زن در توسعه و سیاست ٬ شماره 2 پیاپی 41 تابستان 1392 ٬ علمی و پژوهشی
 41. سفیری خدیجه و دیگران ٬ تعارضهای هویت جنسیتی سنتی و مدرن و عوامل موثر بر ان ٬ مجله جامعه ٬ فرهنگ و رسانه ٬ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ٬ سال دوم پیاپی 6 بهار 1392 ٬ علمی و ترویجی
 42. سفیری خدیجه ٬ فاطمه  عطا الهی ٬ فرهنگ کار در میان هیئت علمی دانشگاه ها و عوامل موثر بر آن ٬ مجله پژوهش در نظام های آموزشی ٬ شماره 23 ٬ پاییز و زمستان 1392 ٬ علمی و پژوهشی
 43. سفیری خدیجه ٬  ندا  گلبهاری٬ رابطه ی سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن ٬ فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ٬ دوره 20 بها روتابستان 1392٬ علمی و پژوهشی
 44. بررسی میزان امید به زندگی زنان بی خانمان شهر تهران: مطالعه موردی مرکز نگه داری زنان بی خانمان، شهر داری تهران: سامان سرای لویزان.مطالعات اجتماعی ایران ، زمستان 1392، دوره 6 شماره 1،صص51-70.
 45. طهومرث حسین قلی پور ، سید رضا سید جوادین ، خدیجه سفیری، مژگان روشن نژاد،ارائه و تبیین مدلی برای علل و عوامل موثر بر توازن کار و زندگی، مجله مدیریت دولتی، تابستان 1392، دوره 5، شماره 2،صص 37-54.
 46. سفیری خدیجه ٬ مهناز قبادی ٬ فرهنگ زیبایی و جامعه مصرفی ( با تاکید بر مصرف گرایی در لوازم آرایشی) ٬ فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی درایران ٬ تابستان 1393 علمی و پژوهشی
 47. سفیری خدیجه , سارا ایمانیان , فاطمه منصوریان راوندی , ٬نقش مادران در آموزش سلامت به دختران، مجله مطالعات اجتماعی ایران ٬ دوره هشتم ٬ بهار 1393 ٬ علمی و پژوهشی

   

 48. سفیری  خدیجه ٬ راضیه ذاکری هامانه ٬  بر ساخت مفهوم اعتماد به همسر در فضای مجازی٬ فصلنامه زن و جامعه ٬ سال پنجم شماره دوم تابستان 1393 علمی و پژوهشی
 49. سفیری خدیجه, فاطمه منصوریان , مطالعه رابطه هویت جنسیتی و میزان اعتماد جوانان شهر تهران، مجله دو فصلنامه علوم اجتماعی فردوسی مشهد , سال 11 شماره 2 پاییز و زمستان 93 . علمی و پژوهشی
 50. سفیری خدیجه , اعظم باغستانی , بررسی احساس تبعیض جنسیتی بین اعضای هیئت علمی و عوامل موثر بر آن , مجله آموزش عالی ایران , سال ششم شماره 3 تابستان 93.علمی و پژوهشی
 51. سفیری خدیجه, افسانه کمالی ,نرجس خاتون مصلح , سرمایه  اجتماعی خانواده و هویت دینی جوانان , مجله انجمن جامعه شناسی ایران , شماره 3 سال 93 . علمی و پژوهشی
 52. فاطمه عموعبدالهی، خدیجه سفیری , بررسی رابطه تفکر انتقادی و میزان و زمینه تبعیت از گروه‌های مرجع دینی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای تهران؛ ؛ فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران؛ دوره هشتم؛ شماره سوم ؛ پاییز  1394،صص 157-187.
 53. خدیجه سفیری، سمیرا جبارنژاد، علی حاتمی؛بررسی رابطه گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان، مورد مطالعه: زنان جوان 15 تا 29 ساله شهر تبریز؛ فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،دوره ششم، شماره بیست و چهار، پاییز 1394، صص1-44.
 54. خدیجه سفیری، حدیث میرزا محمدی؛ بررسی  رابطه هویت جنسیتی زنان متاهل به نگرش آنها به حقوق زوجین؛ دوفصلنامه پژوهش‌نامه زنان؛ سال ششم، شماره سیزدهم ؛ پاییز  1394،صص 103-122
 55. سفیری خدیجه٫  فاطمه منصوریان , کلیشه های جنسیتی و سلامت اجتماعی , فصلنامه مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان , سال سیزدهم، شماره سه، تابستان 1394صص37-96
 56. خدیجه سفیری ، سارا شهنواز،بررسی تجرد و هویت با استفاده از نظریه زمینه ای (مورد مطالعه دختران مجرد بالای 35 سال شهر لاهیجان ) مجله علمی و پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی،دوره 4، 3 ،زمستان 1395،صص9-37،
 57. خدیجه سفیری، سمیه کلانی، بررسی تجربه زیسته جوانان در مواجهه با چالش های هویتی جامعه گذار (مطالعه کیفی جوانان 20 تا 30 سال شهر اصفهان) بررسی مسائل اجتماعی ایران، بهار و تابستان 95، 7، 1، صص 99-124.
 58. خدیجه سفیری، عذرا ذاکری هامانه, سلامت خانواده و عوامل اجتماعي موثر بر آن در شهرهاي تهران؛ 1، 2، پاییز و زمستان 1395؛ دو فصلنامه مطالعات جمعیتی
 59. خدیجه سفیری ، زهرا شهرزاد ، " تحلیل تماتیک جوک های مبادله شده در برنامه اتاق جوک " مجله مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 17، 67، پاییز 1395.صص81-108
 60. خدیجه سفیری، زهرا رضایی نسب، مطالعه کیفی از پدیده خود سوزی زنان شهر ایلام، فصل نامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 7، 1،بهار 1395صص 133-142.
 61. خدیجه سفیری، محمد میر مهندسی،فاطمه عبداللهی : بررسی رابطه تفکر انتقادی و ابعاد اصلی دین داری در بین دانشجویان کارشناسی ارشد، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، 5 ، 3، پاییز 1395، صص 457-484.
 62. خدیجه سفیری ، فاطمه عمو عبدالهی ، " بررسی هم کناری تفکر انتقادی و ابعاد دینداری در بین دانشجویان کارشناسی ارشد " مجله تربیت اسلامی،11، 23، پاییز و زمستان 1395،صص45-67
 63. سفیری، خدیجه، (1396) باز نمایی بحران در خانواده در نقاشی های کودکان 7-12 ساله، فصل نامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری شماره 71، پاییز و زمستان 1395.
 64. سمیه کلانی، خدیجه سفیری، تناقض های هویتی جوانان در کنش و واکنش با خانواده و جامعه با رویکرد زمینه محور ، مجله مسائل اجتماعی ایران، بهار و تابستان 1396،8، 1، صص 97-120
 65. خدیجه سفیری،افسانه کمالی، الهه فرجی، بررسی جامعه شناختی نگرش مثبت به فرزند( مورد مطالعه زنان شهر ایلام)مجله مطالعات راهبردی زنان، 19 ، 75، بهار 1396،صص 85-109.
 66. .مدیری، فاطمه، سفیری، خدیجه، منصوریان، فاطمه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮآن، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪاﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺎﺑﻖ ،  زﻣﺴﺘﺎن96 دوره 2ﺷﻤﺎره، 2 ، ﺻﻔﺤﺎت 7-28
 67. مدیری، فاطمه، سفیری، خدیجه، منصوریان ، فاطمه، بررسي سلامت اجتماعي و عوامل اثرگذار بر آن، مجله توسعه اجتماعي، 2 ، شماره 12 ، زمستان 1396، صص7-28
 68. سفیری، خدیجه، اسدپور، عهدیه، بازنمايي بحران در خانواده در نقاشي هاي كودكان 12-7 ساله، مجله تحليل اجتماعي نظم و نابرابري اجتماعي، 4، 7، پاییز 1396، صص 106-71.
 69. عبدالصمدی، محبوبه، سفیری، خدیجه، موسوی، یعقوب، تبيين نگرش به حقوق شهروندي زنان شهر تهران مبتني بر سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي، مجله مطالعات جامعه شناختي شهري، شماره 24، دوره 7، پاییز 1396،صص 65-102.
 70. سفیری، خدیجه، کوهی، کمال، عبدی، رباب،تاثير مصرف كالاهاي فرهنگي بر تغيير ارزش ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه تبريز مجله،فرهنگ در دانشگاه اسلامي، شماره 8 دوره 1، بهار(1397) صص3-28 .
 71. 71. صفري حسين، دانش ، پروانه، سفیری، خدیجه،سیروس، فخرایی،تبيين نابرابري جنسيتي در سازمان هاي مردم نهاد استان آذربايجان شرقي، مجله مطالعات و تحقيقات اجتماعي ايران، شماره 7 ، دوره 1، بهار 1397، صص179-200.
 72. سفیری، خدیجه، بررسي رابطه نابرابري، تفاوت،ستمگري با مطالبات اجتماعي زنان، فصل نامه مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان، دوره 16، شماره 1، تابستان 1397، صص7-32.
 73. فرجي الهه، سفیری، خدیجه، کمالی، افسانه، بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تمايل بر باروري در بين زنان 18-49 سال شهر ايلام،فصل نامه زن و جامعه،3 ،9 ،پاییز، 1397 ، صص289-316.
 74. معروف پور، مینا، سفیری، خدیجه، تبيين جامعه شناختي عوامل موثر بر تعارض هويتي زنان شهر نقده، فصل نامه مطالعات زن و خانواده، 2 ، 6، پاییز،1397، صص225-255.
 75. عباسی،صدیقه، سفیری، خدیجه، امیرمظاهری، امیر مسعود، واكاوي چالش هاي نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر 20تا 26 ساله يك دانشگاه دولتي، فصلنامه توسعه انسانی، 2، 13، زمستان، 1397، صص7-34.
 76. امیر،آرمین، سفیری، خدیجه، مفهوم پردازي مسئوليت پذيري اجتماعي: از اخلاق تا كنشگري در دوران مدرن، مجله مطالعات جامعه شناختی، 2، 25، زمستان، 1397، صص691-718.
 77. پاک خصال، اعظم، سفیری، خدیجه، بررسي تاثير ويژگي هاي فردي و اجتماعي زنان كار افرين بر موفقيت بر كارآفريني، فصل نامه فرهنگی تربیتی خانواده، 46،13، بهار، 1398، صص 115-138.
 78. سفیری،خدیجه، کمالی، افسانه، ملا، زهرا، مطالعه انسجام هاي معاشرتي، اظهاري، ساختاري و رابطه آنها با يكديگر در خانواده هاي تهراني، فصل نامه مطالعات كاربردي در علوم اجتماعي و جامعه شناسي، 2، 5، تابستان، 1398، صص37-57.
 79. صفی خانی مبارکه، ثمره، سفیری،خدیجه، مطالعه تفاسير زيارت كنندگان مسجد جمكران از آموزه غيبت، فصل نامه جامعه پژوهی فرهنگی، 2، 10، تابستان، 1398، صص 29-54
 80. کمالی، افسانه، سفیری، خدیجه، اسدپور، عهدیه، فهم مساله ازدواج در دوران كودكي از نگاه كودك زنان ازدواج كرده خراساني، فصل نامه بررسي مسايل اجتماعي ايران، 1، 10، تابستان، 1398، صص 165-192
 81. امین، فرشته، کریم محد الجات، نازنین، سفیری، خدیجه، امیری، مجتبی، مدل دستيابي زنان كرد به جايگاههاي رهبري در اقليم كردستان عراق ، فصل نامه مطالعات اجتماعي - روانشناختي زنان، 2، 17، تابستان، 1398، صص 63-98
 82. معظمی، میترا، توکل، محمد، سفیری، خدیجه، برساخت اجتماعي محصوالت تراريخته در ايران: پژوهشي كيفي، فصل نامه مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني، 4، 11، پاییز، 1398، صص 33-67
 83. سفیری، خدیجه، شیرمحمدی، الناز، نقدي جامعه شناختي بر هويت هاي مرگ بار، پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني، 19، 10، زمستان، 1398، صص 159-177
 84. نجارزاده، سمیرا، نرگسیان، عباس ، امیری، مجتبی، سفیری، خدیجه، ارائه مدل سبك رهبري زنان در پستهاي مديريتي بخش عمومي با تأكيد بر نقش فرهنگ ملي، فصل نامه مديريت دولتي، 1، 12، بهار،1399، صص 117-141
 85. سفیری، خدیجه، احیایی، پویان، مرکزی ، آیدا، بررسي جامعه شناختي احساس طرد شدگي زنان در بين خانواده هاي زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزيستي شهر مشهد، فصل نامه مطالعات اجتماعي - روانشناختي زنان، 1، 18، بهار، 1399، صص  65-104
 86. آبرون، فاطمه، سفیری، خدیجه، میرزایی، خلیل، تحليل جامعه شناختي نقش نارضايتي مقايسه اي در ايجاد بطالت شغلي (مورد مطالعه: كارمندان دانشگاه شريف)، فصل نامه مطالعات توسعه اجتماعي ايران، 3، 12، تابستان، 1399، صص 117-131

 

مقالات انگلیسی زبان

 

 1.  Safiri kh.    Quran: women and modern interpretations late 18th to present 2006 encyclopedia of women in Islamic cultures volume5 , California
 2. Safiri. Kh. " Indices of Development and Women's Egalitarianism in Iran" Women's Studies. Al-Zahra University, winter 2006
 3. Safiri, Kh, etal " Study of Social and Cultural on Youth Attitudes towards Material Value in Iran" Pakistan Journal of Social Sciences 5(9):968-975,2008-
 4. Safiri, Kh. " Women's Employment in Private Sector in Iran" The Social Siences 4(3):248-255 ,2009
 5. Khadem Saba, P, Azkia, M, Safiri, Kh, Seifollahi, S, Fluidity of the Concept of Mothering (A Sociological Study on Mothering in the Lived Experience of the Working Mothers and Fathers in Tehran), international journal of social sciences، 4، 9، 1-10، winter 2019

 

 

 

 

مقاله های ارائه شده در همايش های علمی: ( داخلی و خارجی )

  

 

 1. سفیری ٬خدیجه ٬مشارکت اجتماعي جوانان " سمينار مديريت و استراتژيهای برنامه چهارم توسعه- چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات سمينار 1384
 2. سفیری ٬خدیجه ٬ اشتغال زنان در بخش خصوصی ٬سمينار مشترک سازمان بين المللی کار ILo در وزارت کار واموراجتماعي سال 1382

   

 3. سفیری ٬ خدیجه    ٬ توانمندي زنان وتوسعه اجتماعي . سمينار مديريت وبرنامه ريزي توسعه چهارم چاپ شده در چکيده مقالات 1382
 4. سفیری ٬ "کار کرد نهاد هاي محله اي در تا مين امنيت اجتماعي " سمينار توسعه پايدار شهر تهران۱۳۸۳                                                                                                                         
 5. سفیری ٬ خدیجه . سارا ایمانیان . نقش مادران در تبدیل دانش مرتبط با سلامتی به رفتار مرتبط با سلامتی در دختران دانشجو . کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه . پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا . 1388
 6. سفیری ٬ خدیجه ٬ صدیقه عباسی . رابطه بین نوع شغل زنان و سرمایه اجتماعی خانواده ٬ اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و زنان ٬ پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا 1391
 7. مدیری ٬فاطمه ٬ خدیجه سفیری ٬فاطمه منصوریان ٬ فرا تحلیل مطالعات سلامت اجتماعی و جنسیت ٬  اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و زنان ٬ پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا 1391
 8. سفیری خدیجه ٬ امنیت اجتماعی به مثابه پیشرفت اجتماعی بر طبق آیات قرآنی ٬ سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ٬ اردیبهشت 1393
 9. سفیری خدیجه . بهناز ناظری ٬ بررسی رابطه ی تماشای سریال های ماهواره ای و روابط زوجین٬ ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده . اردیبهشت 1393
 10. سفیری خدیجه ٬ آمنه ابراهیمی ٬ مطالعه تفاوت ارزشی نسل والدین و فرزندان در شهر نور آباد لرستان ٬ همایش ملی چالش های خانواده ایرانی ٬ اردیبهشت 1393  
 11. سفیری، خدیجه؛ سمیه کلانی ؛  چالشهای هویتی زندگی روزمره جوانان در بستر تفاوت‌ و تضادهای نسلی (مطالعه کیفی جوانان 20-30 ساله شهر اصفهان)؛ مجموعه چکیده مقالات اولین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران، انتشارات انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران. 1393
 12. سفیری، خدیجه؛ عباس عسگری ندوشن و عذرا ذاکری ماهانه؛ بررسی نقش روابط خویشاوندی در تبیین سلامت خانواده (مطالعه تطبیقی: شهرهای یزد و تهران)؛ مجموعه چکیده مقالات اولین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران، انتشارات انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران. 1393
 13. سفیری، خدیجه ؛ امنیت اجتماعی به مثابه پیشرفت اجتماعی برپایه آیات قرآنی؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. 1393
 14. سفیری، خدیجه؛ سمیه کلانی و سید علی هاشمیان فر؛ چالش‌های هویتی جوانان در کنش و واکنش با خانواده و جامعه (مطالعه کیفی جوانان شهر اصفهان با رویکردی اجتماع محور)؛ چکیده مقالات همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 1393
 15. سفیری، خدیجه ؛ هویت اجتماعی زنان؛ مجموعه مقالات همایش بزرگداشت بانوی انقلاب اسلامی؛ معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 1394
 16. سفیری، خدیجه؛ عذرا ذاکری ماهانه و راضیه ذاکری ماهانه؛ بررسی نقش رسانه‌های جمعی در تبیین سلامت خانواده (مطالعه تطبیقی: شهرهای یزد و تهران)؛ چکیده مقالات همایش سراسری "پایداری خانواده، تعالی جامعه." 1394
 17. سفیری ٬ ملا ٬ کمالی٬ مطالعه اظهاری معاشرتی ساختاری و رابطه آنها با یکدیگردر خانواده های تهرانی ٬ همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران دانشگاه شیراز. 1394
 18. بررسی رابطه تفکر انتقادی و باور های دینی ، همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، تهران پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 96/9/30
 19. مطالعه انسجام های معاشرتی، اظهاری،ساختاری و رابطه آنها با یک دیگر در خانواده های تهرانی، همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن ، دانشگاه شیراز ، پژوهشکده علوم اجتماعی،95/2/7
 20. سفیری ، خدیجه،  "آموزش عالي و توسعه پايدار"هشتمين كنفرانس الگوي اسلامي پيشرفت، پيشران ها چالشها و الزامات تحقيق، 98/3/25 تهران .

   

 21. Kazemipour, A. safiri ,kh  ."Between patriarchy and segmented egalitarianism: the status of women in post- revolutionary Iran presented by APSA conf. California April 2001

   

 22. Safiri. Kh. "Income gap ,human capital and family involvement" at Rethinking Gender,Work&Organization  conf. at Keele University UK. June 2001

   

 23. Safiri.Kh ." Rising Attendence of girls in Universities : Reasons of choice . was presented at " Women's World 2008" Madrid( Spain). July 2008

   

 24. Safiri, khadijeh, Zahra Rostami,: the effect of Family Social capital on Children's Tendency To Value, Internashnal Middle East Sociology congress , 28-30July 2012 , Turkey

   

 25. Safari , khadijeh, “Citizenship Rights of Women Based on Culture capital the case study of Women Residents in Tehran” ,Midwest Political Science association(MPSA)
 26. CHICAGO , USA, 50/04/2018

   

 27. "The Hands Of Religion And Dispersion Of Identity: A Qualitative Study Of Tehranian College Student Women Born In The 1980s The Tenth International Conference on Religion & Spirituality in Society 2020/04/01 Canada.

   

   

  

طرحهای پژوهشی

 

 • "مشکلات و پيامدهای ناشی از اشتغال زنان" موسسه کارو تامين اجتماعی سال 1379  
 • رابطه عوامل سازمانی وارزيابي شغلي زنان در بخش خصوصی : مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری تهران 1382   
 • اشتغال زنان در بحش خصوصي  مرکز امور مشارکت زنان " طرح ملي"  1384   
 • زنان مسلمان در شرايط اقليت " موسسه مطالعات زنان سال 1375"  
 • "علل و پيامد هاي اجتماعي افزايش دختران در دانشگاه ها " جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي 1384
 • چالش های فرهنگی و اجتماعی زنان ، شوراي اجتماعي شورای انقلاب فرهنگی 1385
 • مفهوم سلامتی و بیماری بین دانشجویان دانشگاه , معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا , 1386
 • چالش های خانواده در ایران ٬ شورای اجتماعی شورای انقلاب فرهنگی (مجری طرح) 1387
 • •کتب تألیف/ترجمه شده
 •  

 • سفیری , جامعه شناسی اشتغال زنان 1377 انتشارات تبيان
 •  

 • سفیری , روش تحقيق کيفي ، ۱۳۸۶ ، انتشارات پويش
 •  

 • جعفرنژاد ٬ احمد و خدیجه  سفیری , مدیریت دانش جدید , 1387 انتشارات مهربان نشر
 •  

 • سفیری خدیجه وسارا ایمانیان ٬ جامعه شناسی جنسیت ٬ 1388 ٬ انتشارات جامعه شناسان
 •  

 • سفیری ، خدیجه  ٬ چالش های فرهنگی و اجتماعی زنان ٬ 1390 ٬ انتشارات شورای انقلاب فرهنگی
 •  

 • سفیری ، خدیجه " هويت ايراني و توسعه اجتماعي " 1396 نشر الگوي  اسلامی پيشرفت
 •  

 • سفیری ، خدیجه ، پویان احیایی ،"چالش هاي هويتي در ايران (نظريه ها و پژوهش ها)1397"  نشر گنج حضور تبریز
 •  

 • سفیری، خدیجه ،نقد نامه علوم اجتماعي (5) 1398 ، شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی