خدیجه سفیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

سوابق اجرایی

1. عضو هيئت علمي گروه علوم  اجتماعی دانشگاه الزهرا  به مدت ۲8 سال تا کنون

2. مدير گروه علوم اجتماعی به مدت 7سال 

3. رئيس دانشکده علوم اجتماعي به مدت 4سال

4. معاونت آموزشی دانشگاه  به مدت 1سال

5. مدير گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا به مدت 9 سال 

6. عضو کمیسیون علوم اجتماعی و تربیتی هیئت ممیزه دانشگاه الزهرا به مدت 6 سال 

7. عضو هیئت ممیزه دانشگاه به مدت  4 سال 
 
8. عضو شوراي اجتماعي شوراي انقلاب فرهنگي به مدت ۴ سال

9. سردبير مجله مطالعات زنان به مدت10سال تا کنون

10. عضو هيئت تحريريه فصلنامه  نامه پژوهش فرهنگي وزارت ارشاد به مدت 4 سال

11. عضو هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش زنان دانشگاه تهران  به مدت (5 سال)

12. عضو هيئت تحريريه مجله مطالعات اجتماعی ايران از ابتداي تاسيس تا کنون(5 سال)

13. عضو هیئت تحریریه فصلنامه بانوان شیعه به مدت 6 سال

14. عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه مسائل اجتماعی ایران به مدت 4 سال

15. عضوهیئت تحریریه دو فصلنامه تحلیل اجتماعی به مدت 4 سال

16. عضو کارگروه علوم انسانی و اجتماعی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

17. عضو اندیشکده امور اجتماعی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

18. عضو انجمن جامعه شناسي ايران از ابتداي تاسيس تا کنون و يک دوره عضو هيئت مديره

19. عضو انجمن جامعه شناسي آمريكا 2006 , 2008 ,2011 ٬ 2013 ٬ 2014, 2015

20. عضو انجمن بين المللي جامعه شناسي 2007- 2010-2012 ٬ 2014, 2015