خدیجه سفیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی ؛ تربیت مدرس؛ 1373

كارشناسي ارشدجامعه شناسی ؛ تربیت مدرس؛ 1366

كارشناسي :  جامعه شناسی ؛  دانشگاه تهران؛ 1361

زمینه های تدریس

1. روش تحقيق نظري وعملي 

2. جامعه شناسي خانواده

3. نظريه هاي جامعه شناسي (2)

4. روش تحقيق 1 (کارشناسي ارشد)

5. سمينار جامعه شناسي خانواده (کار شناسي ارشد)

6. جامعه شناسي جنسيت (کارشناسي ارشد)

7. روش تحقيق کيفي ( کارشناسي ارشد)

8.  جامعه شناسی خانواده ( دکترا )

9.  جامعه شناسی زنان  ( دکترا )

10.  روش تحقیق پیشرفته ( دکترا)

سمت هاي علمي و اجرايي:

 1. عضو هيئت علمي گروه علوم  اجتماعی دانشگاه الزهرا  به مدت 30 سال تا کنون
 2. مدير گروه علوم اجتماعی به مدت 7سال 1366-1372
 3. رئيس دانشکده علوم اجتماعي به مدت 4سال1373- 1378
 4. معاونت آموزشی دانشگاه  به مدت 1سال13779-1380
 5. مدير گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا به مدت 9 سال 1384-1393
 6. مدیر گروه علوم اجتماعی در حال حاضر1394-1396
 7. عضو کمیسیون علوم اجتماعی و تربیتی هیئت ممیزه دانشگاه الزهرا به مدت 7سال
 8. عضو هیئت ممیزه دانشگاه به مدت  4 سال  
 9. عضو شوراي اجتماعي شوراي انقلاب فرهنگي به مدت ۴ سال
 10. سردبير مجله مطالعات زنان به مدت 14 سال تا کنون1382 -1397
 11. عضو هيئت تحريريه فصلنامه  نامه پژوهش فرهنگي وزارت ارشاد به مدت 4 سال
 12. عضو هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش زنان دانشگاه تهران  به مدت
 13. عضو هيئت تحريريه مجله مطالعات اجتماعی ايران از ابتداي تاسيس تا کنون
 14. عضو هیئت تحریریه فصلنامه بانوان شیعه به مدت 6 سال
 15. عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه مسائل اجتماعی ایران به مدت 4 سال
 16. عضوهیئت تحریریه دو فصلنامه تحلیل اجتماعی به مدت 4 سال
 17. عضو کارگروه علوم انسانی و اجتماعی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 18. عضو اندیشکده امور اجتماعی مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

                        *******

 1. عضو انجمن جامعه شناسي ايران از ابتداي تاسيس تا کنون و يک دوره عضو هيئت مديره
 2. عضو انجمن جامعه شناسي آمريكا 2006 , 2008 ,2011 ٬ 2013 ٬ 2014, 2015 ٬ 2016 ,2018  2017,
 3. عضو انجمن بين المللي جامعه شناسي 2007- 2010-2012 ٬ 2014, 2015 ٬ 2016, ,2018,2017