خدیجه سفیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

خانم دکتر خدیجه سفیری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه علوم اجتماعی


 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :  جامعه‌شناسی - دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي ارشد:  جامعه‌شناسی - دانشگاه تربیت مدرس 

   كارشناسي :  جامعه‌شناسی - دانشگاه تهران

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 85692400 - 85693030

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  kh.safiri@alzahra.ac.ir

https://orcid.org/0000-0001-8068-5086

https://publons.com/researcher/3542129/khadijeh-safiri

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=g8AA0YcAAAAJ