اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

اسماعيل صفرزاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه اقتصاد

 

 

 

تحصیلات

  دكتري (Ph.D): علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد سنجی) دانشگاه علامه طباطبايي، 1389

پایان نامه دكتري: تعیین نرخ بهینه خلق پول (متناظر با نرخ بهینه تورم) در اقتصاد ایران

 كارشناسي ارشد: توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، دانشگاه علامه طباطبايي، 1383

پایان نامه كارشناسي ارشد: بررسي اثر تغييرات كسري بودجه دولت بر نرخ ارز

 كارشناسي : علوم اقتصادي، دانشگاه ارومیه، 1378


 

  آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

 تلفن:  88058491-021

 دورنگار:88047862-021

   پست الکترونیک : e.safarzadeh@alzahra.ac.ir