اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

اسماعيل صفرزاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

         استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا


   دكتري (Ph.D) :  علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد سنجی) دانشگاه علامه طباطبايي، 1389

پایان نامه دكتري: تعیین نرخ بهینه خلق پول (متناظر با نرخ بهینه تورم) در اقتصاد ایران

   كارشناسي ارشد:   توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، دانشگاه علامه طباطبايي، 1383

پایان نامه كارشناسي ارشد: بررسي اثر تغييرات كسري بودجه دولت بر نرخ ارز

   كارشناسي :  علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد نظری)، دانشگاه ارومیه، 1378   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 85692745

   دورنگار :

   پست الکترونیک : e.safarzadeh@alzahra.ac.ir