زینب صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

دکتر زینب صادقی سهل‌آباد

عضو هیأت علمی گروه زبان روسی

 

دکتری: زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي ارشد: زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران

كارشناسي : زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران

 

آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، طبقه اول، گروه زبان روسی، تلفن

85692350

 

 

پست الکترونیک : z.sadeghi@alzahra.ac.ir

zhsadeghi@yahoo.com