زینب صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر زینب صادقی سهل آباد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
             
 

دکتری: زبان و ادبیات روسی

كارشناسي ارشد: زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران

كارشناسي : زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران

 

آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، طبقه اول، گروه زبان روسی، تلفن

85692350

 

 

پست الکترونیک : z.sadeghi@alzahra.ac.ir

zhsadeghi@yahoo.com