عذرا صبورا، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


عذرا صبورا، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی


   دكتري (Ph.D) : فیزیولوژی گیاهی

   كارشناسي ارشد: علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی

   كارشناسي : زیست شناسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 2716

   دورنگار : 88058912


   پست الکترونیک :   saboora@alzahra.ac.ir, azrasaboora1034@gmail.com