صدیقه صابرماهانی، دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 A matrix method based on the Fibonacci polynomials for solving fractional differential equations, The 6th Seminar on Numerical Analysis and Its Applications, Maragheh, 1395

 An analytical method to the solution of modelling the pollution of a system of lakes, The first International Conference on Combinatorics, Cryptography and Computing, Noor, 1395

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها