صدیقه صابرماهانی، دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

كارشناسي ارشد:   دانشگاه شهید بهشتی-ریاضی- آنالیز عددی

كارشناسي : دانشگاه تفرش-ریاضی کاربردی

 

زمینه های تدریس