سیده اسماء حسینی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

 

سیده اسماء حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)


استادیار گروه روان‌شناسی

https://orcid.org/0000-0002-0548-2315

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : روان‌شناسی سلامت (دانشگاه تهران)

   كارشناسي ارشد: روان‌شناسی بالینی (دانشگاه شاهد)

   كارشناسي : روان‌شناسی بالینی (دانشگاه تهران)

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

   تلفن: ۸۸۰۴۴۰۴۰-۰۹۱۹۹۶۴۱۸۳۵

   پست الکترونیک: S.A.Hosseini@Alzahra.ac.ir