سید ابوالقاسم قدمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


سید ابوالقاسم قدمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه بیوتکنولوژی

 

   دكتري (Ph.D) : بیولوژی و بیوشیمی کاربردی

   كارشناسي ارشد: بیوشیمی

   كارشناسي : زیست شناسی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوتکنولوژی 

   تلفن: 85692739-021

   دورنگار : ..............

   پست الکترونیک :a.ghadami@alzahra.ac.ir