سید یعقوب موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشی

1-تبيين تئوريك و جامعه شناختي جرائم شهري    اطلاعات سياسي اقتصادي علمي-ترويجي   شماره ١٤٤-١٤٣ تاريخ مرداد و شهريور ١٣٧٨
2-هابرماس:  گفتمان و تحليل گفتماني  انتشارات گفتمان  ١٣٧٨
3-تحول شهروندي به سوي تامين انتظام شهري: فصلنامه دانش انتظامي  شماره چهارم سال ١٣٨٠
4-عينيت اجتماعي و دانش: كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره ٥٩-٥٨ مرداد و شهريور ١٣٨١ 
5-مدخلي بر جامعه شناسي علم و معرفت در ايران: كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره ٥٩-٥٨ مرداد و شهريور ١٣٨١
6-تحليل معرفتي-جامعه شناختي تحولات علم در ايران:  كتاب ماه علوم اجتماعي در ايران، شماره ٥٢-٥١ دي و بهمن ١٣٨٠
7-چشم انداز جامعه شناختي مشاركت اجتماعي زنان در گفتگوي تمدنها: فصلنامه مطالعات ملي، اسفند ١٣٨١ 
8-پديده كاهش همبستگي اجتماعي در كلانشهرها: مدرس، دانشگاه تربيت مدرس علمي و پژوهشي(اعلام تصويب ١٣٨٣
9-الگوهاي  معرفتي و اجتماعي توسعه علوم اجتماعي: مجله علوم انساني دانشگاه الزهرا(تصويب در تاريخ ٢٠/٢/٨٢)
10-تعامل فرهنگ و آموزش عالي، مقالات فرهنگی, انتشارات جهاد دانشگاهی١٣٨٢
11-بازیابی هویت اجتماعی در محله های شهری همایش همسایگی و مسکن امور فرهنگی شهرداری ١٣٧٦
12-تناقضات حیات شهری: چاپ در مجموعه  مقالات همایش مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران 1378
13- مطالعه اجتماعی و تجربی نقش گروههای همیار در توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار تیر ماه 1388 مرکز امور بانوان شهرداری
14-مفهوم ساخت اجتماعی در عرصه بررسی نوین جامعه شناسی کتاب ماه 1378
15-جنسیت و هویت قومی : مورد شهر خرم آباد: مجله علوم اجتماعی دانشگاه تربیت معلم 1386 شماره 59-58
16- مبانی شهری نوع توسعه اجتماعی: مجموعه مقالات تهران: چالش ها و راهبردها, مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران 1386
17- بررسی سیاست های شهری توسعه اجتماعی نوع محله ای شهری: ایده های نو در مدیریت شهری, شهرداری تهران, 1387
18- بازسازی محله های شهری در چارچوب برنامه ریزی توسعه اجتماعی: مجله مطالعات اجتماعی, انجمن جامعه شناسی ایران, 1388
19-ساختار علم در چالش میان جهان شمولی, بوم گرایی و محلی گرایی: مجموعه مقالات همایش علم بومی علم جهانی: امکان یا امتناع, انجمن جامعه شناسی ایران
1389
20- تحلیلی جامعه شناختی از تناقضات فضایی و اجتماعی توسعه شهری: مجله مطالعات اجتماعی, انجمن جامعه شناسی ایران 1389
21- فقر نظریه پردازی جامعه شناسی : پیشنهاد مدلی تحلیلی برای تبیین وضعیت رشد جامعه شناسی در ایران با همکاری  مریم رحیمی:  مجله مسائل اجتماعی ایران (دو فصلنامه) دانشگاه تربیت معلم, زمستان 1389  
22-تحلیل جامعه شناختی رفتار شهرگرایی زنان شهر تهران,  با همکاری اعظم پاک خصال, مجله زن در توسعه و سیاست, دوره 10, شماره 1, بهار 1390
23-محله نوین الگوی جامعه شناسی شهری از توسعه محله ای, مجله علمی منظر, شماره 18- بهار 1391
24-بررسی سیاست های شهری توسعه اجتماعی:ضرورت محله گرایی, مجله شوراها(اطلاع رسانی-اموزشی و پژوهشی),  سال هفتم-شماره شصت و دوم, فروردین 1391
25- بررسی جامعه شناسی تاثیر اخلاق ترافیکی شهروندی بر تخلفات رانندگی  در کلانشهر تهران, با همکاری  دکتر میقات حبیبیانن  و  زهرا آواز مجله ت نظم و نابرابری اجتماعی, شهریور 1391
26-شهرگرایی و ایستار فرهنگی: مورد تجربی ساکنین شهر تهران, با همکاری اعظم پاک خصال, فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات, شهریور 1392
27- تاثیر تبلیغات تجاری شهر ی بر مصرف گرایی زنان شهر تهران با همکاری  طیبه احمدی,  فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات نوسعه اجتماعی-فرهنگی بهار                 1392
28- هویت در استانه کولی های ساکن در تهران: ثمره صفی خانی فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران  خرداد59                                                                                                مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

1-نتايج اجتماعي و فرهنگي شكوفايي ورزش در بستر شهری سمينار دانشگاه تربيت معلم (ارائه مقاله) ١٣٧٩
2-علل كاهش همبستگي اجتماعي در شهر تهران: همايش موازين توسعه و ضد توسعه آبان 
١٣٨٠  ارائه مقاله
3-ظرفيت ها و محدوديت هاي توسعه حقوق شهروندي: همايش راهكارهاي توسعه فرهنگ شهروندي، اسفند ١٣٨١ ارائه مقاله
4-توسعه و عدم توسعه علوم اجتماعي در ايران   ١٣٧٩ دانشگاه الزهرا ارائه مقاله
5--مطالعه رويكرد معرفت شناسي كاسيرر با تكيه بر نمادشناسي، سمينار جامعه شناسي معرفتي،  کتاب جامعه و معرفت ١٣٨٤ 
6-تعامل اسلام و ايران بهمن ١٣٨١مشهد (مقاله پذيرفته شده)
8- معيارهاي اجتماعي توسعه پايدار شهري(سخنراني)، ١٣٧٩ دانشگاه الزهرا(انجمن علمي دانشجوي)
9-تعامل روابط انساني در جامعه، مركز گفتگوي تمدنها(سخراني)، بهمن ١٣٨١
10- قلمروهاي بنيادين حقوق شهروندي در شهر(ارائه مقاله در نشست تخصصي-علمي حقوق شهروندي در مركز پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي) ارديبهشت ١٣٨٢
11-آسيب شناسي كودكان خياباني(فرهنگسراي اشراق) ارائه سخنراني آذر ١٣٨١
و...
12- نمادها و هویت شهری و تاثیر آن بر هویت جوانان: همایش ملی جوانان و هویت ایرانی آبان 1387
13-مطالعه اجتماعی و تجربی نقش گروههای همیار در توانمند سازی اقتصادی زنان سزپرست خانوار: همایش توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار تیر 1388  مرکز امور بنوان شهرداری
14- بازخوانی ابعاد اجتماعی-فرهنگی بافت های فرسوده شهری: همایش بافت های فرسوده شهری آذر ماه 1387 اهواز
15- بررسی سیاست های شهری توسعه اجتماعی نوع محله ای: همایش ایده های نو در مدیریت شهری تهران آذر ماه 1387
16-تناقضات حيات شهري: همايش اخلاق شهروندي شهرداري بهمن ١٣٨٥
17-ساختار علم در چالش ميان جهان شمولي, بوم گرايي و محلي گرايي (مقاله در همايش علم بومي, علم جهاني: امکان يا امتناع خرداد ١٣٨٦
18-مباني اجتماعي توسعه  از نوع محله اي: ارائه مقاله در همايش محله گرايي: راهکارها و راهبردها: مرکز مطالعه فرهنگي شهر تهران خرداد ١٣٨٦
19-جامعه شناسي شهري و ورزش: سخنراني در انجمن جامعه شناسي ايران,  گروه ورزش آذر 
1386
20-بازساخت علم در جامعه, سخنراني در مرکز سياست هاي علمي وزارت علوم و تحقيقان و فن آوري, گروه علم و جامعه اسفند 1386
21-بازشناسي هويت اجتماعي در محله هاي شهري: ارائه مقاله در سمينار محله گرايي, مرکز مطالعات فرهنگي شهر تهران خرداد 1387
22-نقش اجتماعی و  رفاهی مجتمع های تجاری=خدماتی در فضاهای شهری: شورایاری محلی منطقه 3 شهرداری تهران, اردیبهشت  خرداد 1387
23-رویکرد چند بعدی در شناخت آسیب های اجتماعی: سمینار زن و... دانشگاه الزهراء 1388 ارائه مقاله
24-ظرفیت ها و محدودیت های توسعه علوم اجتماعی در ایران: ارائه مقاله در کنگره جهانی جامعه شناسی, گوتنبرگ, تیر ماه 1389
25-سهم رویکرد تاریخی در بررسی های جامعه شناختی چند دهه اخیر در ایران,  همایش منطقه ای: تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر, خرداد 1390
26-تحلیل جامعه شناسی خدمات ایمنی در شهر تهران, سازمان اتش نشانی تهران, 1391 
27-جهانی شدن تهران: فرصت ها و تهدیدها , مرکز  مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
اردبهشت 1393
28-دکتر شریعتی و تناقصات مدرنیته: کنفرانس بین المللی تفکر اجتماعی و جامعه در خاورمیانه,با همکاری خانم حاجیاتی اذر 1392
29-جامعه شناسی چالش های معرفتی اجتماعی توسعه علم در ایران معاصر, کنفرانس جامعه شناسی و علوم اجتماعی با همکاری خانم فرهادی اسکی 1392
30-بررسی عوامل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری: نمونه منطقه 10 تبریز, ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری, دانشگاه فردوسی مشهد ,22 1393
30-تاثیر مدرنیسم بر تغییرات کالبدی محله های عودلاجان و سنگلج در شهر تهران, دومین کنگره بین المللی سازه, معماری و توسعه شهریع تبریز, اذر 1393
31-بررسی رابطه فرهنگ و معماری, اولین همایش ملی جامعه, معماری و شهر,  مهر 1394
32-بررسی رابطه هویت مکانی و سرمایه اجتماعی مورد محله تجریش,  اولین همایش ملی جامعه, معماری و شهر,  مهر 1394
33-بررسی مسائل و مشکلات تاریخی شهرها به منظور بهسازی و نوسازی آنها: مطالعه موردی شهر شاهرود, اولین کنفرانس ملی شهرسازی و مدیریت شهری و توسعه پایدار, اسفند 1393
34-بررسی و ارزیابی پسماندهای خشک شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری بر اساس مدل HDJ مطالعه موردی شهر تهران, دومین همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار مرداد 1394
35-بررسی میزان دینداری در جامعه دانشجویی کرمانشاه: مطالعه موردی دانشگاه ازاد اسلامی: دومین کنگره  بین المللی تفکر و پژوهش دینی, سمیه صفری و محمد رضا پویافر اذر 1394
36-بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در فضاهای پژوهش های نوین در عمران معماری و شهرسازی , با همکاری سمیه خادمی اذر 139
37-انسجام, همبستگی و برابری اجتماعی: سمینار شکوفایی شهری, قزوین اسفند 1394
38-نابرابری های اجتماعی چالشی  در مسیر توسعه پایدار شهری : سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری, با همکاری اسدالله بیات دی 1394
39-قلمرو انتقادی زبان علمی-کاربردی پژوهش های اجتماعی: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان, بهمن 1394
40-مدیریت یکپارچه شهری, آب و محیط زیست: اولین همایش ملی جامعه, منابع طبیعی آب و محیط زیست چالش ها و راهکارها ابان 1394
41-روانشناسی طراحی محیطی و فضای امن  شهری: نشت خانه اندیشمندان علوم انسانی  اذر 1394
42-پایداری اخلاق شهروندی: نشست علمی اخلاق اجتماعی , دانشگاه الزهرا اردیبهشت 1395
- 1-Application of Structuration Theory  in City Analysis in Social, Environmental and Law Faculty' Internal Seminar, New Castle University, 1996   
The Effect of Social and Economic Factors on Work Satisfaction a case: Albors Cool Firm in Shrood, Journal of Applied Environment and Biological Science, 2012
2-Social Science in Iran: rising new approach, in Sociology in Move, International Congress, Gothenburg, 2009


 

 

طرحهای پژوهشی

1-موانع اجتماعي اشتغال زنان در بخش غير دولتي  تير ١٣٨٠ مركز مشاركت زنان رياست جمهوري(پايان نهايي طرح)
2-موانع توسعه حقوق شهروندي از نظر ساكنين شهر تهران، (پايان نهايي مرحله اول) پژوهشكده علوم اجتماعي و انساني جهاد دانشگاه ارديبهشت ١٣٨٢
3-آشنايي با منابع و مآخد آسيب هاي اجتماعي،  پايان در اسفند ١٣٨١ دفتر مطالعات و تحقيقات راهبردي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري (طرح خاتمه يافته)
4-مدِير نشست تخصصي آسيب اجتماعي و فرهنگي پايان مرحله اول اسفند ١٣٨٢ دفتر مطالعات و تحقيقات راهبردي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري
5-تعارض نقش زن در خانه و اجتماعي(طرح ملي) مركز مشاركت زنان اتمام آذر ١٣٨٤
6- طرح تحقيقاتي  توسعه محله اي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري.١٣٨٢
7-مرحله دوم طرح موانع اشتغال غير دولتي زنان در بخش غير دولتي(اتمام مهر ٨٤)
8-مرحله دوم طرح موانع توسعه حقوق شهروندی: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی  پایان آبان  1387
9- ارزیابی اجتماعی خدمات شهری, مرکز مطالعات راهبردی شهرداری وابسته به مرکز برنامه ریزی و مطالعات شهر تهران, 1388
10-تهیه و تدوین سند توسعه محله شهری فدک نارمک: امور مناطق شهرداری مرداد 1392
11-تهیه و تدوین  سند توسعه محله  شهری مدائن:  امور مناطق شهرداری مرداد 1392
12-ساماندهی و سازماندهی دست فروشان شهر تهران:  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ,مرداد 1394


 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

افتخارات/جوایز

1-انتخاب پژوهشگر برگزيده در دانشگاه الزهرا طي سال ٨٠
2-انتخاب پژوهشگر فعال در سال ٨١
3- انتخاب پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ١٣٨٢
4-انتخاب پايانه نامه تحصيلي مقطع دكتري بعنوان “نخستين اثر برگزيده در حوزه مطالعات و پژوهشهاي شهر تهران” در جشنوار انتخاب آثار مطالعات شهري از طرف شهرداري در سال ١٣٨٠
5-برنده طرح ملي “تعارض نقش زنان در خانواده و اجتماع” از طرف مركز مشاركت امور زنان رياست جمهوري  در سال ١٣٨١
6- انتحاب پژوهشگر نمونه در دانشکده علوم اجتماعِي و گروه علوم اجتماعی در آذز ١٣٨٣, 1386 , 1388 , 1389 و 1391 و 1392


کتب تألیف/ترجمه شده

1- درآمدی بر حقوق شهروندی در شهر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 1391
2- جامعه شناسی محله گرایی- معاونت اجتماعی و شهرداری تهران ۱۳۸۲
3-بازشناسي اجتماعي نظام كار در ايران: ارائه جهت چاپ به وزارت كار و امور اجتماعي(در دست اقدام)
4-جامعه شناسی مسائل شهری : (در دست اقدام برای چاپ)


 

سایر پژوهش ها